Warunki użytkowania Tubbly

Aktualizacja: 8.07.2024

Zakres Tubbly

Warunki Użytkowania Tubbly stanowią prawny dokument między Użytkownikiem a TAM LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, która jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w M.ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, pod numerem KRS: 0001070536, NIP: 5252981359, REGON: 527013380, z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, z adresem e-mail hello@tubbly.io (zwaną dalej “Tubbly”, „TAM LABS sp. z o.o.” lub “aplikacja” w zależności od kontekstu). Dotyczą one korzystania z aplikacji mobilnej oraz webowej Tubbly.

POBIERAJĄC, INSTALUJĄC LUB UŻYWAJĄC TUBBLY, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW UŻYTKOWANIA TUBBLY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z TYMI WARUNKAMI, TAM LABS SP. Z O.O. ZABRANIA KORZYSTANIA Z TUBBLY.

Użytkownicy mogą korzystać z Tubbly wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania Tubbly. Niniejsze Warunki Użytkowania Tubbly obowiązują również w przypadku aktualizacji lub zmian w Tubbly, które mogą być wprowadzane.

Kluczowe pojęcia Tubbly:

‍(a) Spot - wyznaczony punkt na Mapie Tubbly w którym (w zależności od grafiki na Spocie) mogą znajdować się Tokeny, produkty, usługi lub inne korzyści od Partnera Tubbly;

(b) Użytkownik - osoba akceptująca Warunki Użytkowania Tubbly, która zarejestrowała się w Tubbly;

(c) Token - wirtualna jednostka, którą Użytkownicy zdobywają w Spotach (lub innych aktywnościach), Tokeny służą do wymiany na produkty, usługi i inne korzyści od Partnerów Tubbly;

(d) Partner - podmiot korzystający z Tubbly i promujący swoje produkty, usługi lub inne korzyści;

(e) Mapa - główny moduł aplikacji Tubbly na której są Spoty z Tokenami i produktami, usługami lub innymi korzyściami;

(f) Nagrody - moduł aplikacji Tubbly w którym pojawiają się po transakcji produkty, usługi lub inne korzyści;

(g) Katalog nagród - moduł aplikacji w którym pojawiają się produkty, usługi lub inne korzyści, które Użytkownik może uzyskać podczas transakcji wymiany Tokenów na produkty, usługi lub inne korzyści w aplikacji.

(h) Odznaki - dodatkowa aktywność w której Użytkownik może uzyskać Tokeny

(i) Portfel - moduł aplikacji zintegrowany z publicznymi sieciami blockchain z dostępem do klucza prywatnego oraz publicznego.

I. Uprawnienia przyznane Użytkownikowi do korzystania z Tubbly

TAM LABS sp. z o.o. przyznaje Użytkownikowi niewyłączne, niezbywalne i niekomercyjne uprawnienia, które pozwalają na wykonywanie następujących działań na podstawie Warunków Użytkowania Tubbly:

(a) pobieranie, instalowanie i używanie Tubbly, a także korzystanie z wszystkich aktualizacji dostarczanych przez Tubbly, jedynie do użytku osobistego na urządzeniu mobilnym zgodnym, które jest w posiadaniu lub pod kontrolą Użytkownika; oraz
(b) dostęp do witryn internetowych Tubbly i odwiedzania ich tylko w celach użytku osobistego.

Użytkownikowi zabrania się dekompilacji, modyfikacji, inżynierii wstecznej oraz jakiejkolwiek próby uzyskania kodu źródłowego aplikacji. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności informacji związanych z aplikacją oraz zgłaszania wszelkich nieautoryzowanych użyć swojego konta.

TAM LABS sp. z o.o. może wycofać uprawnienia przyznane na podstawie tych Warunków Użytkowania Tubbly w dowolnym momencie po wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika. Jeśli Użytkownik naruszy jakiekolwiek zasady tych Warunków Użytkowania Tubbly, uprawnienia te automatycznie wygasają. W przypadku wycofania lub wygaśnięcia jakichkolwiek z uprawnień, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Tubbly i usunięcia wszystkich kopii Tubbly, które posiada.

TAM LABS sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z aplikacji przez Użytkownika.

II. Wymagany wiek dla osób korzystających z Tubbly

Tubbly przestrzega przepisów dotyczących ochrony dzieci i prywatności, dlatego też podejmuje odpowiednie działania, aby chronić dzieci przed nieodpowiednimi treściami i ochronić ich dane osobowe. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, które mogłyby przypadkowo uzyskać dostęp do Tubbly, zalecamy rodzicom i opiekunom prawnym, aby monitorowali ich użytkowanie i dostarczali odpowiedniego wychowania związanego z nowoczesnymi technologiami.

Aplikacja Tubbly nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci poniżej 13 roku życia. Osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie mogą korzystać z Tubbly. Jeśli dowiemy się o takim użyciu, natychmiast usuniemy odpowiednie konto (konta) Użytkownika. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Tubbly.

Tubbly zachęca rodziców i opiekunów prawnych do współpracy w zakresie ochrony dzieci przed nieodpowiednimi treściami i przestrzeganiem przepisów dotyczących prywatności. Jeśli rodzice lub opiekunowie prawni mają jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące korzystania przez dzieci z Tubbly, zachęcamy ich do skontaktowania się z nami przez adres e-mail: hello@tubbly.io.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, TAM LABS SP. Z O.O. ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ DZIECKO ZA ZGODĄ RODZICA LUB BEZ ZGODY RODZICA. JEŚLI JESTEŚ RODZICEM I WYRAŻASZ ZGODĘ NA ZAREJESTROWANIE DZIECKA. TYM SAMYM ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ TWOJE DZIECKO ORAZ JESTEŚ W PEŁNI ŚWIADOMY I AKCEPTUJESZ WARUNKI UŻYTKOWANIA TUBBLY.

III. Prawa do Tubbly oraz jej zawartości

Wszelkie prawa do Tubbly, jej zawartości oraz prawa własności intelektualnej pozostają w posiadaniu TAM LABS sp. z o.o. Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw do tych treści, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w Warunkach Użytkowania Tubbly. "Tubbly" jest zarejestrowaną nazwą handlową i znakiem towarowym firmy TAM LABS sp. z o.o.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie kopiować, modyfikować, rozprowadzać, sprzedawać, przenosić, publikować ani wykorzystywać w inny sposób zawartości Tubbly, ani tworzyć pochodnych dzieł z tej zawartości, bez uprzedniej pisemnej zgody TAM LABS sp. z o.o. Użytkownik również zgadza się, że nie będzie używać Tubbly do jakiejkolwiek nielegalnej lub niezgodnej z prawem działalności. W przypadku naruszenia powyższych zasad, TAM LABS sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia dostępu Użytkownika do Tubbly oraz do podjęcia dalszych kroków prawnych. Tubbly jest dostępna zgodnie z Warunkami Użytkowania Tubbly, a nie jest przedmiotem sprzedaży. Użytkownik ma tylko te uprawnienia, które zostały opisane w punkcie “I” Warunków Użytkowania Tubbly. Nie przenosimy żadnych praw własności ani praw dostępu do kodu źródłowego Tubbly.

W przypadku, gdy Użytkownik przesłał jakiekolwiek treści (np. obrazy, tekst, dane) do Tubbly, to zachowuje on wszelkie prawa własności intelektualnej do tych treści. Użytkownik udziela Tubbly nieodwołalnej licencji na wykorzystywanie, kopiowanie, udostępnianie, dystrybuowanie, wykonywanie, modyfikowanie, rozwijanie i przekazywanie tych treści na całym świecie, bez dodatkowych opłat, w dowolnym celu i w dowolnym czasie bez uprzedniej zgody Użytkownika. Zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez Tubbly, Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z jakiejkolwiek zawartości Tubbly (z wyłączeniem treści przesłanych przez Użytkownika do Tubbly) w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody TAM LABS sp. z o.o.

IV. Korzystanie z Tubbly

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności Użytkowników, Tubbly wymaga utworzenia konta Użytkownika przed korzystaniem z aplikacji. Rejestracja i utworzenie konta Użytkownika jest procesem prostym i szybkim. Osoba korzystająca z tego konta jest odpowiedzialna za wszystkie jego użycia, tak przez siebie, jak i przez innych. Użytkownik powinien zadbać o to, aby informacje związane z hasłem pozostawały poufne i bezpieczne.

UŻYTKOWNIK REJESTRUJĄC SIĘ W TUBBLY WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW UŻYTKOWANIA TUBBLY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z TYMI WARUNKAMI, TAM LABS SP. Z O.O. ZABRANIA KORZYSTANIA Z TUBBLY.

W zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie z konta, które wynika z braku ograniczenia dostępu do urządzenia mobilnego, braku zachowania poufności informacji o Użytkowniku lub braku silnego hasła. Dostęp do konta może zostać ograniczony lub całkowicie uniemożliwiony w przypadku utraty kontroli nad adresem e-mail, na który zarejestrowane jest konto.

Korzystając z Tubbly na swoim urządzeniu mobilnym, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Tubbly może działać w tle urządzenia mobilnego, co z kolei może wpłynąć na żywotność baterii tego urządzenia.

W Tubbly zdobywa się Tokeny, najczęściej polega to na przedostaniu się do wskazanego na mapie miejsca i odebraniu Tokenów. Spoty (w których dostępne są Tokeny) pojawiają się wyłącznie w miejscach publicznych lub miejscach wskazanych przez naszych Partnerów takich jak np: sklepy, restauracje, salony usługowe itp. Jeżeli Spot pojawił się w miejscu niedozwolonym, prosimy o natychmiastowy kontakt na adres e-mail: hello@tubbly.io.

Tubbly korzysta z Google Maps (https://www.google.pl/maps), a użytkownik zgadza się i jest w pełni świadomy przestrzegania Warunków Użytkowania Google Maps dostępnych pod stroną internetową: https://policies.google.com/terms?hl=en.

UŻYWANIE TUBBLY MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE I PROWADZIĆ DO TRUDNYCH LUB POTENCJALNIE NIELEGALNYCH MIEJSC. KORZYSTAJĄC Z TUBBLY OŚWIADCZASZ, ŻE JESTEŚ W PEŁNI ŚWIADOMY ORAZ AKCEPTUJESZ RYZYKO USZKODZENIE MIENIA, OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ. PRZED WYJŚCIEM NA ZEWNĄTRZ KONIECZNIE SPRAWDŹ AKTUALNE WARUNKI I ZACHOWAJ ZDROWY ROZSĄDEK. SPOTY NA MAPIE TUBBLY NIE OZNACZAJĄ, ŻE DOSTĘP DO NICH JEST BEZPIECZNY LUB LEGALNY. PAMIĘTAJ, ŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RYZYKO ZWIĄZANE Z POSZUKIWANIEM SPOTÓW LEŻY PO STRONIE UŻYTKOWNIKA. PRZESTRZEGAJ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA.

JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ RYZYKA, KTÓRE POTENCJALNIE MOŻE SIĘ POJAWIĆ ZAPRZESTAŃ KORZYSTANIA Z TUBBLY.

V. Tokeny w Tubbly

Tokeny służą do wymiany na produkty, usługi i inne korzyści oferowane w Tubbly. Użytkownicy Tubbly mogą pozyskiwać Tokeny poprzez odbieranie Tokenów z mapy oraz inną aktywność jak np. oglądanie reklam czy konkursy.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Tokeny nie mogą być wymieniane na pieniądz fiducjarny od TAM LABS sp. z o.o. TAM LABS sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia wszystkich Tokenów, co do których mamy powody sądzić, że zostały wygenerowane w sposób sprzeczny z Warunkami Użytkowania Tubbly lub obowiązującym prawem oraz do zawieszenia, dezaktywacji lub usunięcia kont Użytkowników Tubbly, które są używane z naruszeniem niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly.

TAM LABS sp. z o.o. może w każdym momencie ograniczyć liczbę Tokenów, które Użytkownicy Tubbly mogą pozyskiwać w Spotach lub innych aktywnościach.

VI. Użytkowanie Tubbly

Użytkownik zobowiązuje się, pod rygorem trwałego usunięcia jego konta, że nie będzie:

(a) posługiwać się więcej niż jednym kontem Tubbly, np. Użytkownik nie może zarejestrować się na więcej niż jeden adres e-mail;

(b) próbował pozyskiwać Tokeny w inny sposób niż fizyczne udanie się do wyznaczonego Spotu na mapie; np. Użytkownik nie może używać sztuczek hakerskich/oprogramowania na swoim urządzeniu mobilnym, które symuluje/przenosi lokalizacje;

(c) kopiować, zmieniać, przesyłać, odtwarzać kodu źródłowego, modyfikować i rozkodowywać, odtwarzać kodu źródłowego i robić czegokolwiek, co mogłoby wpłynąć na działanie Tubbly, np. Użytkownik nie może kopiować kodu aplikacji Tubbly i go modyfikować na użytek prywatny lub komercyjny;

(d) korzystać z Tubbly w sposób niezgodny z prawem lub w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami Użytkowania Tubbly;

(e) naruszać naszych praw własności intelektualnej lub praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Tubbly;

(f) wykorzystywać Tubbly w sposób, który może uszkodzić, uniemożliwić działanie, obciążać, osłabić systemy Tubbly, stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa tych systemów lub utrudniać pracę innym Użytkownikom;

(g) zbierać, gromadzić informacji lub dane z Tubbly w celach komercyjnych, chyba że TAM LABS sp. z o.o. wyrazi na to pisemną zgodę;

(h) ubiegać się o oferty, produkty, usługi lub inne korzyści, które nie są dostępne w kraju Użytkownika, np. Użytkownik nie może ubiegać się o produkt polski, jeśli przebywa w Japonii i nie może oczekiwać, że produkt, usługa lub inna korzyść zostanie przesłana do innego kraju;

(i) Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Tokenów w jednym kraju do zakupu produktów, usług lub innych korzyści w innym kraju, jeżeli Partner na to nie zezwala;

(j) fałszować danych ani podszywać się pod inne osoby;

(k) korzystać z botów ani innych narzędzi automatyzujących interakcje z Tubbly;

(l) zobowiązuje się do natychmiastowego zgłaszania wszelkich naruszeń bezpieczeństwa lub podejrzanych działań do TAM LABS sp. z o.o.

VII. Brak gwarancji i zapewnień Tubbly

TAM LABS sp. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących usług oferowanych przez Tubbly. Aplikacja Tubbly jest dostarczana w stanie "takim jakim jest" bez jakichkolwiek zapewnień, gwarancji lub zobowiązań dotyczących dostępności.

TAM LABS sp. z o.o. nie gwarantuje, że Tubbly będzie działać bez przerw lub błędów, ani że jakiekolwiek błędy zostaną poprawione.

TAM LABS sp. z o.o. nie gwarantuje również, że Tubbly lub jego serwery są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

TAM LABS sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne lub wtórne szkody, które wynikają w jakikolwiek sposób z korzystania lub niemożności korzystania z Tubbly.

TAM LABS sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne lub wtórne szkody, które wynikają w jakikolwiek sposób z korzystania lub niemożności korzystania z Tubbly, w tym przerwy w działaniu, utraty danych, opóźnienia oraz inne kwestie związane z technicznymi aspektami aplikacji.

TAM LABS sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści dostarczane przez Partnerów oraz za wszelkie interakcje między użytkownikami a Partnerami.

W przypadku niezadowolenia z usług Tubbly lub jakichkolwiek zasad, warunków, reguł, polityk, wytycznych lub praktyk Tubbly, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z Tubbly.

VIII. Treści podmiotów trzecich w Tubbly

Tubbly może zamieszczać linki do stron internetowych podmiotów trzecich. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Tubbly nie ma kontroli nad treścią tych stron i nie ponosi odpowiedzialności za materiały dostępne na tych stronach lub za ich wykorzystanie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Tubbly nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie lub brak działania w odniesieniu do treści i linków dostarczonych przez innych Użytkowników Tubbly. Korzystanie z tych treści i linków jest na wyłączne ryzyko Użytkownika.

Tubbly nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne lub wtórne szkody, które wynikają z korzystania z tych treści i linków.

Tubbly nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą wyniknąć z korzystania z treści i linków dostarczanych przez podmioty trzecie. Jeśli treści i linki te są niezgodne z prawem lub naruszają prawa osób trzecich, Tubbly po weryfikacji usunie treści i linki.

Tubbly zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści i linków zgłoszonych przez użytkowników jako nieodpowiednie. Użytkownicy mogą zgłaszać nieodpowiednie treści i linki poprzez kontakt na adres e-mail: hello@tubbly.io. Tubbly podejmie odpowiednie działania w odpowiedzi na zgłoszenia, w tym usunięcie niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich treści i linków.

Treści zamieszczane przez użytkowników są wyłączną odpowiedzialnością tych użytkowników. Tubbly nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.

IX. Zmiany i aktualizacje aplikacje Tubbly

TAM LABS sp. z o.o. ma prawo, bez konieczności podania przyczyny i bez odpowiedzialności, zmienić, zawiesić, ograniczyć lub uniemożliwić dostęp Użytkownika do Tubbly, lub zmienić funkcjonalność lub zawartość Tubbly po uprzednim powiadomieniu Użytkownika.

TAM LABS sp. z o.o. może też dostarczać aktualizacje do Tubbly, a w zależności od rodzaju aktualizacji, Użytkownik może potrzebować pobrać najnowszą wersję Tubbly, żeby kontynuować korzystanie z Tubbly.

TAM LABS sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia automatycznych aktualizacji aplikacji bez uprzedniej zgody użytkownika, jeśli jest to konieczne dla poprawy bezpieczeństwa lub funkcjonalności. TAM LABS sp. z o.o. może też dostarczać aktualizacje do Tubbly, a w zależności od rodzaju aktualizacji, Użytkownik może potrzebować pobrać najnowszą wersję Tubbly, żeby kontynuować korzystanie z Tubbly.

TAM LABS sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne związane z wprowadzaniem zmian lub aktualizacji. W przypadku chęci podjęcia kontaktu z Tubbly w jakichkolwiek sprawach, wnioskach, pytaniach prosimy o wiadomość na adres e-mail: hello@tubbly.io.

TAM LABS sp. z o.o. podejmie wszelkie możliwe środki, aby chronić dane użytkowników podczas wprowadzania zmian lub aktualizacji aplikacji. Dalsze korzystanie z aplikacji po wprowadzeniu zmian lub aktualizacji oznacza akceptację tych zmian przez użytkownika.

X. Aktualizacje i zmiany Warunków Użytkowania Tubbly

TAM LABS sp. z o.o. może w dowolnym momencie dokonać zmian lub aktualizacji niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly, a Użytkownik zobowiązuje się do regularnego sprawdzania ich. Dalsze korzystanie z Tubbly po wprowadzeniu takich zmian oznacza zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, TAM LABS sp. z o.o. poinformuje o tym zarejestrowanych Użytkowników, a dalsze korzystanie z Tubbly oznacza zgodę na przestrzeganie tych zmian.

TAM LABS sp. z o.o. może również udostępniać dodatkowe instrukcje dotyczące korzystania z Tubbly, a korzystanie z Tubbly oznacza zgodę na przestrzeganie tych instrukcji.

Jeśli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec zmian Warunków Użytkowania Tubbly w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia na adres e-mail, to będzie on związany nowymi warunkami. Brak zapoznania się z nowymi warunkami nie zwalnia Użytkownika z obowiązku ich przestrzegania. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z nowymi warunkami, powinien zaprzestać korzystania z Tubbly.

TAM LABS sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnych zmian warunków bez konieczności uzyskiwania zgody Użytkownika. Zmiany i aktualizacje Warunków Użytkowania Tubbly są również dostępne pod linkiem https://www.tubbly.io/warunki-uzytkowania-tubbly.

XI. Mapa i Katalog Nagród Tubbly

Tubbly pozwala Partnerom na oferowanie produktów, usług i innych korzyści, które mogą być wymieniane za Tokeny. Poprzez Partnerów Tubbly należy rozumieć podmioty oferujące produkty, usługi lub inne korzyści, które są dostępne na Mapie Tubbly oraz w Katalogu Nagród Tubbly. Wymienione przez Użytkowników Tubbly Tokeny na produkty, usługi i inne korzyści oferowane przez Partnerów Tubbly nie są przekazywane Partnerom Tubbly. Po dokonaniu transakcji wymiany Tokenów na produkty, usługi i inne korzyści oferowane na Mapie Tubbly i Katalogu Nagród Tubbly, Tokeny pozostają do dyspozycji Tubbly.

W zakresie, w jakim TAM LABS sp. z o.o. zgadza się administrować w imieniu Partnera Tubbly, poprzez własne konto Tubbly, aktywnością Partnera Tubbly polegająca na oferowaniu produktów, usług lub innych korzyści w zamian za Tokeny na Mapie Tubbly i Katalogu Nagród Tubbly, TAM LABS sp. z o.o. zatrzymuje 100% (słownie: sto procent) otrzymanych Tokenów.

Użytkownik Tubbly i Partner Tubbly zgadzają się, że TAM LABS sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo i legalność towarów, usług lub innych korzyści oferowanych przez Partnerów Tubbly na Mapie Tubbly i Katalogu Nagród Tubbly. Użytkownik Tubbly zgadza się, że TAM LABS sp. z o.o. nie ma kontroli nad tymi produktami, usługami lub korzyściami oraz że nie gwarantuje ich jakości, bezpieczeństwa, legalności, prawdziwości ani dokładności. TAM LABS sp. z o.o. nie działa jako przedstawiciel, wykonawca, pośrednik ani nie reprezentuje Partnerów Tubbly na Mapie Tubbly i Katalogu Nagród Tubbly, chyba że uzgodniono inaczej z Partnerem.

Użytkownik Tubbly i Partner Tubbly zgadzają się, że TAM LABS sp. z o.o. nie odpowiada za jakość, bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość i dokładność towarów, usług, lub innych korzyści oferowanych przez Partnerów Tubbly na Mapie Tubbly i Katalogu Nagród Tubbly, oraz że TAM LABS sp. z o.o. nie ma kontroli nad tymi produktami, usługami lub korzyściami.

Użytkownik Tubbly i Partner Tubbly zgadzają się, że TAM LABS sp. z o.o. nie działa jako przedstawiciel, wykonawca, pośrednik ani nie reprezentuje Partnerów Tubbly na Mapie Tubbly i Katalogu Nagród Tubbly, chyba że uzgodniono inaczej z Partnerem. TAM LABS sp. z o.o. nie gwarantuje, że jakikolwiek Użytkownik faktycznie zakończy lub przeprowadzi jakąkolwiek transakcję na Mapie Tubbly i Katalogu Nagród Tubbly.

Użytkownik zgadza się, że TAM LABS sp. z o.o. może według własnego uznania dokonać zmiany oferowanych produktów, usług oraz innych korzyści, jak również do zmiany liczby Tokenów potrzebnych do wymiany na te produkty, usługi lub korzyści na Mapie Tubbly i Katalogu Nagród Tubbly.

Użytkownik zgadza się, że produkty, usługi i inne korzyści na Mapie i Katalogu Nagród mogą mieć różną wartość w Tokenach, a wartość ta jest ustalana indywidualnie pod każdy produkt, usługę lub inną korzyść.

TAM LABS sp. z o.o. ma również prawo do ograniczenia liczby transakcji wymiany produktów, usług lub korzyści przez pojedynczego Użytkownika lub grupę Użytkowników. W przypadku decyzji o takiej zmianie, TAM LABS sp. z o.o. poinformuje Partnera Tubbly i umożliwi mu usunięcie odpowiednich produktów, usług lub innych korzyści, jeśli Partner nie zgadza się na zmienioną liczbę wymaganych Tokenów.

Użytkownik zgadza się, że TAM LABS sp. z o.o. może anulować każdą transakcję w Tubbly i zwrócić Użytkownikowi jego zgromadzone Tokeny.

Partner Tubbly gwarantuje i zapewnia, że wszystkie produkty, usługi lub inne korzyści oferowane przez Partnera Tubbly na Mapie Tubbly i Katalogu Nagród Tubbly będą zgodne z opisem dostarczonym przez Partnera, zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, spełnią wymagania jakościowe i dotyczące dopuszczalnego użytkowania określone przez TAM LABS sp. z o.o., oraz zostaną dostarczone w całości, gdy Użytkownik wymieni odpowiednią ilość Tokenów ustaloną przez TAM LABS sp. z o.o. na produkty, usługi lub inne korzyści.

Partner Tubbly wyraża zgodę na to, że TAM LABS sp. z o.o. może z ważnych przyczyn usunąć dowolną ofertę na Mapie Tubbly i Katalogu Nagród Tubbly w dowolnym momencie i według własnego uznania. Wszelkie produkty, usługi lub inne korzyści wymienione na Mapie Tubbly i Katalogu Nagród Tubbly są oferowane w zależności od dostępności (która może być ograniczona, jeśli tak określono w ofercie) oraz od obowiązujących warunków Partnera Tubbly zamieszczającego daną ofertę i mogą być wycofane w dowolnym momencie przed ich wymianą.

Użytkownik zgadza się na to, że rozwiązanie ewentualnych sporów dotyczących produktów, usług lub innych korzyści uzyskanych za pośrednictwem Mapy Tubbly i Katalogu Nagród Tubbly będzie następować między stronami transakcji zgodnie z warunkami dotyczącymi danej transakcji.

TAM LABS sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje, w których nie uczestniczy bezpośrednio jako strona.

W przypadku, gdy TAM LABS sp. z o.o. stwierdzi według swojego wyłącznego uznania, że doszło do oszustwa lub że Partner naruszył Warunki Użytkowania Tubbly lub nie dotrzymał umów dotyczących oferowanych produktów, usług lub innych korzyści na Mapie Tubbly i Katalogu Nagród Tubbly, które zostały prawidłowo wymienione przez Użytkownika za pośrednictwem wymaganej liczby Tokenów i zgodnie z obowiązującymi warunkami, TAM LABS sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ponownego przydzielenia Tokenów między Użytkowników w celu rekompensaty dla poszkodowanego Użytkownika/Użytkowników, według naszego wyłącznego uznania, oraz do zawieszenia lub zakończenia korzystania z Tubbly przez jednego lub więcej Partnerów Tubbly.

Użytkownik zgadza się, że TAM LABS sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za udzielanie zwrotów, wymiany lub refundacji w związku z jakąkolwiek transakcją dokonaną na Mapie Tubbly i Katalogu Nagród Tubbly, w której TAM LABS sp. z o.o. nie uczestniczy bezpośrednio jako strona.

Użytkownik zgadza się, że TAM LABS sp. z o.o. nie daje żadnych gwarancji ani zobowiązań, że oferowanie, sprzedaż, zakup lub wykorzystanie jakichkolwiek produktów, usług lub innych świadczeń na Mapie Tubbly i Katalogu Nagród Tubbly są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dla Użytkownika. Partner Tubbly jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie oferowane produkty, usługi lub inne korzyści są zgodne z prawem.

Użytkownik potwierdza i jest w pełni świadomy, że w niektórych przypadkach będzie musiał ponieść opłatę za przesyłkę produktu, usługi lub innej korzyści. Jest to zależne od polityki danego Partnera Tubbly i Tubbly nie ma na to wpływu.

Użytkownik potwierdza i jest w pełni świadomy, że produkty, usługi i inne korzyści są ograniczone w Spotach i ich ilość jest zależna od dostępnych zasobów Partnerów Tubbly.

TAM LABS sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany salda konta Użytkownika w dowolnym momencie, jeżeli istnieją ku temu uzasadnione powody, bez konieczności uzyskiwania zgody Użytkownika. Takie zmiany mogą obejmować, ale nie ograniczają się do, korekt błędów, unieważnienia Tokenów zdobytych w sposób sprzeczny z Warunkami Użytkowania, w wyniku oszustwa, lub innych naruszeń regulaminu Tubbly. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że decyzje TAM LABS sp. z o.o. w tym zakresie są ostateczne i nie podlegają dalszej dyskusji.

XII. Portfel (Wallet)

Użytkownik może dokonywać depozytów i wypłat środków za pomocą portfela (Wallet) dostępnego w aplikacji Tubbly. TAM LABS sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utraty środków wynikające z błędów użytkownika, awarii technicznych, lub działań osób trzecich. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów prawa dotyczących transakcji finansowych, w tym przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Użytkownik ma możliwość eksportu swojego klucza prywatnego z portfela (Wallet). TAM LABS sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub niewłaściwe wykorzystanie klucza prywatnego przez użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przechowywanie i zabezpieczanie klucza prywatnego jest wyłącznie jego odpowiedzialnością. Wszelkie transakcje blockchain dokonane za pomocą eksportowanego klucza prywatnego są uznawane za autoryzowane przez użytkownika.

TAM LABS sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego ograniczenia funkcjonalności portfela (Wallet), w tym depozytów, wypłat oraz eksportu klucza prywatnego, bez konieczności podawania przyczyny. TAM LABS sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne szkody wynikające z korzystania z portfela (Wallet), w tym za utratę środków, dostępność funkcji portfela lub błędy techniczne. W przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa, nieautoryzowanego dostępu lub oszustwa, TAM LABS sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania portfela (Wallet) użytkownika oraz podjęcia odpowiednich kroków prawnych. TAM LABS sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do zmiany salda konta użytkownika w dowolnym momencie, jeżeli istnieją ku temu uzasadnione powody, bez konieczności uzyskiwania zgody użytkownika. Takie zmiany mogą obejmować, ale nie ograniczają się do, korekt błędów, unieważnienia Tokenów zdobytych w sposób sprzeczny z Warunkami Użytkowania, w wyniku oszustwa, lub innych naruszeń regulaminu Tubbly.

TAM LABS sp. z o.o. może wprowadzić opłaty za korzystanie z portfela (Wallet), w tym za dokonywanie transakcji, depozytów, wypłat oraz eksportu klucza prywatnego. Wszelkie opłaty będą jasno określone i użytkownik będzie informowany o ich wprowadzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem. Opłaty te mogą być ustalane na podstawie aktualnych warunków sieci blockchain, na której działa portfel, co oznacza, że mogą ulegać zmianom w zależności od obciążenia sieci i kosztów transakcyjnych związanych z przetwarzaniem transakcji blockchain.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z portfela (Wallet) może wiązać się z ryzykiem związanym z technologią blockchain, w tym, ale nie ograniczając się do, zmienności wartości cyfrowych aktywów oraz potencjalnych ataków hakerskich. TAM LABS sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości użytkownika w celu zapobiegania oszustwom i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik jest zobowiązany do współpracy przy takich weryfikacjach i dostarczania niezbędnych informacji.

Użytkownik jest w pełni świadomy i zgadza się, że podczas wypłat oraz korzystania z niektórych funkcjonalności aplikacji mogą być pobierane opłaty ("fee") związane z daną siecią blockchain. Opłaty te są zmienne i ustalane na podstawie aktualnych warunków sieci blockchain, nad którymi TAM LABS sp. z o.o. nie ma kontroli. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że opłaty te mogą różnić się w zależności od obciążenia sieci i innych czynników zewnętrznych, i zobowiązuje się do ich uiszczenia w sposób automatyczny lub manualny. TAM LABS sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany wysokości tych opłat ani za ewentualne trudności związane z ich płatnością. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że brak uiszczenia wymaganych opłat może skutkować opóźnieniami lub niemożnością dokonania transakcji.

Portfel (Wallet) jest interfejsem umożliwiającym dostęp do protokołów blockchain wspieranych przez Tubbly. Użytkownik powinien upewnić się, że przesyłane kryptowaluty są wspierane przez aplikację. Przesłanie niewspieranych kryptowalut może skutkować ich całkowitą utratą, za co Tubbly nie ponosi odpowiedzialności i nie ma możliwości odzyskania tych środków.

Użytkownik powinien również pamiętać, że korzystanie z portfela (Wallet) w aplikacji Tubbly wiąże się z ryzykiem związanym z sieciami blockchain, w tym ryzykiem błędnych transakcji, ataków hakerskich oraz zmienności cen kryptowalut. TAM LABS sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę środków wynikającą z takich ryzyk. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie swojego klucza prywatnego i innych danych zabezpieczających.

Użytkownik może uzyskać Tokeny oraz Coiny różnych sieci blockchain za aktywność w aplikacji, taką jak znajdowanie ich na Mapie Tubbly lub inne aktywności. Użytkownik jest świadomy, że Tokeny te nie mają gwarantowanej wartości, a ich wartość może się różnić. TAM LABS sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek wartość tych Tokenów, a wszelkie ryzyka związane z wartością i użytecznością Tokenów są wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika.

W przypadku, gdy użytkownik zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości lub podejrzewa, że jego konto zostało naruszone, powinien niezwłocznie skontaktować się z TAM LABS sp. z o.o. za pośrednictwem adresu e-mail: hello@tubbly.io. TAM LABS sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać zgłoszone problemy w możliwie najkrótszym czasie.

TAM LABS sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z przerw w działaniu portfela (Wallet), opóźnień w realizacji transakcji, błędów technicznych lub awarii systemów. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania TAM LABS sp. z o.o. o wszelkich zauważonych problemach technicznych lub podejrzeniach nieautoryzowanego dostępu do jego portfela (Wallet).

XIII. Ograniczenie odpowiedzialności Tubbly

Użytkownik potwierdza, że Tubbly nie zostało stworzone specjalnie dla jego indywidualnych potrzeb i z tego powodu TAM LABS sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za zagwarantowanie, że funkcje Tubbly spełnią potrzeby Użytkownika. Tubbly jest dostępna bezpłatnie, a TAM LABS sp. z o.o. nie ma żadnego zobowiązania do jej dostarczania w określonym czasie i miejscu.

TAM LABS sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty czy koszty poniesione przez Użytkownika w wyniku korzystania z Tubbly, w tym za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne, wtórne lub wynikowe szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z użytkowania, niemożności użytkowania, utraty danych, opóźnień w działaniu, nieautoryzowanego dostępu do danych Użytkownika, czy innych przyczyn związanych z korzystaniem z Tubbly.

Jeśli odpowiedzialność TAM LABS sp. z o.o. jest wyłączona lub ograniczona, to wyłączenie lub ograniczenie to ma również zastosowanie do pracowników, podwykonawców i Partnerów Tubbly. Powyższe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności nie mają wpływu na roszczenia na podstawie przepisów prawa regulujących odpowiedzialność za niebezpieczny produkt. W pozostałym zakresie odpowiedzialność TAM LABS sp. z o.o. jest wyłączona w zakresie, w jakim pozwala na to obowiązujące prawo w Polsce.

TAM LABS sp. z o.o. nie gwarantuje, że Tubbly będzie działać bez przerw, błędów, wirusów lub innych szkodliwych elementów. Użytkownik korzysta z Tubbly na własne ryzyko, przyjmując do wiadomości, że korzystanie z aplikacji może wiązać się z pewnymi zagrożeniami technicznymi. Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób za pośrednictwem Tubbly Użytkownik uzyskuje na własną odpowiedzialność, a TAM LABS sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone na skutek pobierania tych materiałów.

Użytkownik potwierdza, że TAM LABS sp. z o.o. ma prawo do wprowadzania dowolnych zmian w Tubbly, zawieszania lub zakończenia działania aplikacji w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia, co może wpłynąć na dostępność i funkcjonowanie Tubbly.

XIV. Zakończenie

Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Tubbly w dowolnym momencie i usunięcia swojego konta w Ustawieniach Tubbly w aplikacji za pośrednictwem przycisku “Usuń konto” lub poprzez kontakt z TAM LABS sp. z o.o. za pośrednictwem adresu e-mail: hello@tubbly.io.

TAM LABS sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia działania aplikacji Tubbly lub wykluczenia Użytkownika z korzystania z Tubbly ze względu na ważne przyczyny, takie jak np. naruszenie obowiązków Użytkownika określonych w Warunkach Użytkowania Tubbly, działania na szkodę Tubbly lub innych Użytkowników, nadużywanie funkcji aplikacji, lub inne działania sprzeczne z zasadami i polityką Tubbly, według własnego uznania.

TAM LABS sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez uprzedzenia w przypadku poważnego naruszenia Warunków Użytkowania Tubbly, a także do podjęcia odpowiednich kroków prawnych w celu ochrony swoich interesów. W przypadku zakończenia działania aplikacji lub wykluczenia Użytkownika, wszystkie niewykorzystane Tokeny mogą zostać anulowane bez prawa do zwrotu lub rekompensaty, chyba że TAM LABS sp. z o.o. zdecyduje inaczej.

XV. Postanowienia końcowe

TAM LABS sp. z o.o. jest uprawniona do odstąpienia lub przeniesienia praw i obowiązków z tytułu niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly na osobę trzecią. Użytkownik Tubbly nie może odstąpić ani w inny sposób przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody TAM LABS sp. z o.o. Wszelkie próby dokonania tego bez zgody TAM LABS sp. z o.o. są nieważne.

TAM LABS sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie w wykonaniu naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly wskutek działania lub zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą, w tym mającego charakter siły wyższej.

Jeśli TAM LABS sp. z o.o. nie będzie nalegać na wykonanie przez Użytkownika któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly lub jeśli nie będzie egzekwować praw wobec Użytkownika, bądź jeśli będzie zwlekać z wykonaniem tych uprawnień, nie oznacza to, że TAM LABS sp. z o.o. zrzekła się swoich praw wobec Użytkownika, a zatem Użytkownik nie musi przestrzegać swoich obowiązków. Jeśli TAM LABS sp. z o.o. odstąpi od dochodzenia wykonania zobowiązania przez Użytkownika, uczyni to wyłącznie w formie pisemnej. Takie odstąpienie nie oznacza, że automatycznie uchylone zostają jakiekolwiek inne zobowiązania Użytkownika niż wskazane wprost w treści odstąpienia.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly. To samo dotyczy ewentualnej luki w niniejszych Warunkach Użytkowania Tubbly. Zamiast nieważnego lub niewykonalnego postanowienia lub w celu wypełnienia luki będzie obowiązywało stosowne postanowienie. O ile jest to prawnie możliwe, postanowienie to powinno odpowiadać sensowi i celowi nieważnego lub niewykonalnego postanowienia bądź domniemanej intencji stron, gdyby wzięły pod uwagę tę kwestię.

Niniejsze Warunki Użytkowania Tubbly podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

TAM LABS sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Tubbly lub powiadomienia Użytkowników za pośrednictwem aplikacji. Kontynuowanie korzystania z Tubbly po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację nowych Warunków Użytkowania przez Użytkownika.