Warunki użytkowania Tubbly

Zakres Tubbly

Warunki Użytkowania Tubbly stanowią prawny dokument między Użytkownikiem a TUBBLY P.S.A, która jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000917812, NIP: 8751565333, REGON: 38975078000000, z siedzibą w Chełmnie przy os. im. Jana Pawła II 3, z adresem e-mail hello@tubbly.io (zwaną dalej “Tubbly”, „Tubbly P.S.A.” lub “aplikacja” w zależności od kontekstu). Dotyczą one korzystania z aplikacji mobilnej oraz webowej Tubbly.

POBIERAJĄC, INSTALUJĄC LUB UŻYWAJĄC TUBBLY, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW UŻYTKOWANIA TUBBLY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z TYMI WARUNKAMI, TUBBLY P.S.A. ZABRANIA KORZYSTANIA Z TUBBLY.

Użytkownicy mogą korzystać z Tubbly wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania Tubbly. Niniejsze Warunki Użytkowania Tubbly obowiązują również w przypadku aktualizacji lub zmian w Tubbly, które mogą być wprowadzane.

Kluczowe pojęcia Tubbly:
(a) Spot - wyznaczony punkt na Mapie Tubbly w którym (w zależności od grafiki na Spocie) mogą znajdować się Tokeny, produkty, usługi lub inne korzyści od Partnera Tubbly;
(b) Użytkownik - osoba akceptująca Warunki Użytkowania Tubbly, która zarejestrowała się w Tubbly;
(c) Token TUBE - wirtualna jednostka, którą Użytkownicy zdobywają w Spotach (lub innych aktywnościach), Tokeny służą do wymiany na produkty, usługi i inne korzyści od Partnerów Tubbly;
(d) Partner - podmiot korzystający z Tubbly i promujący swoje produkty, usługi lub inne korzyści;
(e) Transakcja - wymiana Tokenów na produkt, usługę lub inną korzyść od Partnera na Mapie Tubbly;
(f) Mapa - główny moduł aplikacji Tubbly na której są Spoty z Tokenami i produktami, usługami lub innymi korzyściami;
(g) Plecak - moduł aplikacji Tubbly w którym pojawiają się po transakcji produkty, usługi lub inne korzyści.

I. Uprawnienia przyznane Użytkownikowi do korzystania z Tubbly

Tubbly P.S.A. przyznaje Użytkownikowi niewyłącznych i niezbywalnych uprawnień, które pozwalają na wykonywanie następujących działań na podstawie Warunków Użytkowania Tubbly:

(a) pobieranie, instalowanie i używania Tubbly, a także korzystanie z wszystkich aktualizacji dostarczanych przez Tubbly, w postaci kodu źródłowego jedynie do użytku osobistego na urządzeniu mobilnym zgodnym, które jest w posiadaniu lub pod kontrolą Użytkownika; oraz
(b) dostęp do witryn internetowych Tubbly i odwiedzania ich tylko w celach użytku osobistego.

Tubbly P.S.A. może wycofać uprawnienia przyznane na podstawie tych Warunków Użytkowania Tubbly w dowolnym momencie i z ważnych powodów, po wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika. Jeśli Użytkownik naruszy jakiekolwiek zasady tych Warunków Użytkowania Tubbly, uprawnienia te automatycznie wygasają. W przypadku wycofania lub wygaśnięcia jakichkolwiek z uprawnień, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Tubbly i usunięcia wszystkich kopii Tubbly, które posiada.

II. Wymagany wiek dla osób korzystających z Tubbly

Tubbly przestrzega przepisów dotyczących ochrony dzieci i prywatności, dlatego też podejmuje odpowiednie działania, aby chronić dzieci przed nieodpowiednimi treściami i ochronić ich dane osobowe. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, które mogłyby przypadkowo uzyskać dostęp do Tubbly, zalecamy rodzicom i opiekunom prawnym, aby monitorowali ich użytkowanie i dostarczali odpowiedniego wychowania związanego z nowoczesnymi technologiami.
Aplikacja Tubbly nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci poniżej 13 roku życia. Osoby, które nie ukończyły 13 lat, nie mogą korzystać z Tubbly. Jeśli dowiemy się o takim użyciu, natychmiast usuniemy odpowiednie konto (konta) Użytkownika. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Tubbly.
Tubbly zachęca rodziców i opiekunów prawnych do współpracy w zakresie ochrony dzieci przed nieodpowiednimi treściami i przestrzeganiem przepisów dotyczących prywatności. Jeśli rodzice lub opiekunowie prawni mają jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące korzystania przez dzieci z Tubbly, zachęcamy ich do skontaktowania się z nami przez adres e-mail: hello@tubbly.io.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, TUBBLY P.S.A. ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ DZIECKO ZA ZGODĄ RODZICA LUB BEZ ZGODY RODZICA. JEŚLI JESTEŚ RODZICEM I WYRAŻASZ ZGODĘ NA ZAREJESTROWANIE DZIECKA. TYM SAMYM ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ TWOJE DZIECKO ORAZ JESTEŚ W PEŁNI ŚWIADOMY I AKCEPTUJESZ WARUNKI UŻYTKOWANIA TUBBLY.

III. Prawa do Tubbly oraz jej zawartości

Wszelkie prawa do Tubbly, jej zawartości oraz prawa własności intelektualnej pozostają w posiadaniu Tubbly P.S.A. Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw do tych treści, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w Warunkach Użytkowania Tubbly. "Tubbly" jest zarejestrowaną nazwą handlową i znakiem towarowym firmy Tubbly P.S.A.Użytkownik zgadza się, że nie będzie kopiować, modyfikować, rozprowadzać, sprzedawać, przenosić, publikować ani wykorzystywać w inny sposób zawartości Tubbly, ani tworzyć pochodnych dzieł z tej zawartości, bez uprzedniej pisemnej zgody Tubbly P.S.A.
Użytkownik również zgadza się, że nie będzie używać Tubbly do jakiejkolwiek nielegalnej lub niezgodnej z prawem działalności. W przypadku naruszenia powyższych zasad, Tubbly P.S.A. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia dostępu Użytkownika do Tubbly oraz do podjęcia dalszych kroków prawnych. Tubbly jest dostępna zgodnie z Warunkami Użytkowania Tubbly, a nie jest przedmiotem sprzedaży. Użytkownik ma tylko te uprawnienia, które zostały opisane w punkcie “I” Warunków Użytkowania Tubbly. Nie przenosimy żadnych praw własności ani praw dostępu do kodu źródłowego Tubbly.
W przypadku, gdy Użytkownik przesłał jakiekolwiek treści (np. obrazy, tekst, dane) do Tubbly, to zachowuje on wszelkie prawa własności intelektualnej do tych treści. Użytkownik udziela Tubbly nieodwołalnej licencji na wykorzystywanie, kopiowanie, udostępnianie, dystrybuowanie, wykonywanie, modyfikowanie, rozwijanie i przekazywanie tych treści na całym świecie, bez dodatkowych opłat, w dowolnym celu i w dowolnym czasie bez uprzedniej zgody Użytkownika.Zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez Tubbly, Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z jakiejkolwiek zawartości Tubbly (z wyłączeniem treści przesłanych przez Użytkownika do Tubbly) w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Tubbly P.S.A.

IV. Korzystanie z Tubbly

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności Użytkowników, Tubbly wymaga utworzenia konta Użytkownika przed korzystaniem z aplikacji. Rejestracja i utworzenie konta Użytkownika jest procesem prostym i szybkim. Osoba korzystająca z tego konta jest odpowiedzialna za wszystkie jego użycia, tak przez siebie, jak i przez innych. Użytkownik powinien zadbać o to, aby informacje związane z hasłem pozostawały poufne i bezpieczne.
UŻYTKOWNIK REJESTRUJĄC SIĘ W TUBBLY WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW UŻYTKOWANIA TUBBLY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z TYMI WARUNKAMI, TUBBLY P.S.A. ZABRANIA KORZYSTANIA Z TUBBLY.
W zakresie dozwolonym przez prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie z konta, które wynika z braku ograniczenia dostępu do urządzenia mobilnego, braku zachowania poufności informacji o Użytkowniku lub braku silnego hasła. Dostęp do konta może zostać ograniczony lub całkowicie uniemożliwiony w przypadku utraty kontroli nad adresem e-mail, na który zarejestrowane jest konto.
Korzystając z Tubbly na swoim urządzeniu mobilnym, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Tubbly może działać w tle urządzenia mobilnego, co z kolei może wpłynąć na żywotność baterii tego urządzenia.
W Tubbly zdobywa się Tokeny, najczęściej polega to na przedostaniu się do wskazanego na mapie miejsca i potwierdzenia swojej obecności. Spoty (w których są dostępne Tokeny) pojawiają się wyłącznie w miejscach publicznych lub miejscach wskazanych przez naszych Partnerów takich jak np: sklepy, restauracje, salony usługowe itp. Jeżeli Spot pojawił się w miejscu niedozwolonym, prosimy o natychmiastowy kontakt na adres e-mail: hello@tubbly.io. Tubbly korzysta z Google Maps (https://www.google.pl/maps), a użytkownik zgadza się i jest w pełni świadomy przestrzegania Warunków Użytkowania Google Maps dostępnych pod stroną internetową:  https://policies.google.com/terms?hl=en.

UŻYWANIE TUBBLY MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE I PROWADZIĆ DO TRUDNYCH LUB POTENCJALNIE NIELEGALNYCH MIEJSC. KORZYSTAJĄC Z TUBBLY JESTEŚ W PEŁNI ŚWIADOMY ORAZ AKCEPTUJESZ RYZYKO USZKODZENIE MIENIA, OBRAŻENIA CIAŁA LUB ŚMIERĆ. PRZED WYJŚCIEM NA ZEWNĄTRZ KONIECZNIE SPRAWDŹ AKTUALNE WARUNKI I ZACHOWAJ ZDROWY ROZSĄDEK. SPOTY NA MAPIE TUBBLY NIE OZNACZAJĄ, ŻE DOSTĘP DO NICH JEST BEZPIECZNY LUB LEGALNY. PAMIĘTAJ, ŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RYZYKO ZWIĄZANE Z POSZUKIWANIEM SPOTÓW LEŻY PO TWOJEJ STRONIE. PRZESTRZEGAJ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA.
JEŻELI NIE AKCEPTUJESZ RYZYKA, KTÓRE POTENCJALNIE MOŻE SIĘ POJAWIĆ ZAPRZESTAŃ KORZYSTANIA Z TUBBLY.

V. Tokeny TUBE w Tubbly

Tokeny służą do wymiany na produkty, usługi i inne korzyści oferowane w Tubbly. Użytkownicy Tubbly mogą pozyskiwać Tokeny poprzez potwierdzenie swojej obecności we wskazanym Spocie.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Tokeny nie mogą być wymieniane na pieniądz fiducjarny od Tubbly P.S.A.Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia wszystkich Tokenów, co do których mamy powody sądzić, że zostały wygenerowane w sposób sprzeczny z Warunkami Użytkowania Tubbly lub obowiązującym prawem oraz do zawieszenia lub dezaktywacji kont Użytkowników Tubbly, które są używane z naruszeniem niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly.
Tubbly P.S.A. może w każdym momencie ograniczyć liczbę Tokenów, które Użytkownicy Tubbly mogą pozyskiwać w Spotach.

VI. Użytkowanie Tubbly

Użytkownik zobowiązuje się, pod rygorem trwałego usunięcia jego konta, że nie będzie:
(a) posługiwać się więcej niż jednym kontem Tubbly, np. Użytkownik nie może zarejestrować się na więcej niż jeden adres e-mail;
(b) próbował pozyskiwać Tokeny w inny sposób niż fizyczne udanie się do wyznaczone Spotu na mapie; np. Użytkownik nie może używać sztuczek hakerskich/oprogramowania na swoim urządzeniu mobilnym, które symuluje/przenosi lokalizacje;
(c) kopiować, zmieniać, przesyłać, odtwarzać kodu źródłowego, modyfikować i rozkodowywać, odtwarzać kodu źródłowego i robić czegokolwiek co mogłoby wpłynąć na działanie Tubbly, np. Użytkownik nie może kopiować kodu aplikacji Tubbly i go modyfikować na użytek prywatny lub komercyjny;
(d) korzystać z Tubbly w sposób niezgodny z prawem lub w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami Użytkowania Tubbly;
(e) naruszać naszych praw własności intelektualnej lub praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Tubbly;
(f) wykorzystywać Tubbly w sposób, który może uszkodzić, uniemożliwić działanie, obciążać, osłabić systemy Tubbly, stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa tych systemów lub utrudniać pracę innym Użytkownikom.
(g) zbierać, gromadzić informacji lub dane z Tubbly w celach komercyjnych, chyba że Tubbly P.S.A. wyrazi na to pisemną zgodę;
(h) ubiegać się o oferty, które nie są dostępne w kraju Użytkownika, np. Użytkownik nie może ubiegać się o ofertę polską, jeśli przebywa w Japonii i nie może oczekiwać, że produkt, usługa lub inna korzyść zostanie przesłana do innego kraju;
(i) Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać Tokenów w jednym kraju do zakupu produktów usług lub innych korzyści w innym kraju, jeżeli Partner na to nie zezwala.

VII. Brak gwarancji i zapewnień Tubbly

Tubbly P.S.A. nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących usług oferowanych przez Tubbly. Aplikacja Tubbly jest dostarczana w stanie "takim jakim jest" bez jakichkolwiek zapewnień, gwarancji lub zobowiązań dotyczących dostępności. Tubbly P.S.A. nie gwarantuje, że Tubbly będzie działać bez przerw lub błędów, ani że jakiekolwiek błędy zostaną poprawione. Tubbly P.S.A. nie gwarantuje również, że Tubbly lub jego serwery są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Tubbly P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne lub wtórne szkody, które wynikają w jakikolwiek sposób z korzystania lub niemożności korzystania z Tubbly. W przypadku niezadowolenia z usług Tubbly lub jakichkolwiek zasad, warunków, reguł, polityk, wytycznych lub praktyk Tubbly, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z Tubbly.

VIII. Treści podmiotów trzecich w Tubbly

Tubbly może zamieszczać linki do stron internetowych podmiotów trzecich. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Tubbly nie ma kontroli nad treścią tych stron i nie ponosi odpowiedzialności za materiały dostępne na tych stronach lub za ich wykorzystanie. Tubbly nie zatwierdza treści i linków zamieszczonych przez podmioty trzecie. Jeśli te treści i linki naruszają prawo, Tubbly po weryfikacji usunie treści i linki.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Tubbly nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie lub brak działania w odniesieniu do treści i linków dostarczonych przez innych Użytkowników Tubbly. Korzystanie z tych treści i linków jest na wyłączne ryzyko Użytkownika.
Tubbly nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne lub wtórne szkody, które wynikają z korzystania z tych treści i linków.Tubbly nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą wyniknąć z korzystania z treści i linków dostarczanych przez podmioty trzecie. Jeśli treści i linki te są niezgodne z prawem lub naruszają prawa osób trzecich, Tubbly po weryfikacji usunie treści i linki.

IX. Zmiany i aktualizacje aplikacje Tubbly

Tubbly P.S.A. ma prawo, bez konieczności podania przyczyny i bez odpowiedzialności, zmienić, zawiesić, ograniczyć lub uniemożliwić dostęp Użytkownika do Tubbly, lub zmienić funkcjonalność lub zawartość Tubbly po uprzednim powiadomieniu Użytkownika. Tubbly P.S.A. może też dostarczać aktualizacje do Tubbly, a w zależności od rodzaju aktualizacji, Użytkownik może potrzebować pobrać najnowszą wersję Tubbly, żeby kontynuować korzystanie z Tubbly.
W przypadku chęci podjęcia kontaktu z Tubbly w jakichkolwiek sprawach, wnioskach, pytaniach prosimy o wiadomość na adres e-mail: hello@tubbly.io.

X. Aktualizacje i zmiany Warunków Użytkowania Tubbly

Tubbly P.S.A. może w dowolnym momencie dokonać zmian lub aktualizacji niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly, a Użytkownik zobowiązuje się do regularnego sprawdzania ich. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, Tubbly P.S.A. poinformuje o tym zarejestrowanych Użytkowników, a dalsze korzystanie z Tubbly oznacza zgodę na przestrzeganie tych zmian. Tubbly P.S.A. może również udostępniać dodatkowe instrukcje dotyczące korzystania z Tubbly, a korzystanie z Tubbly oznacza zgodę na przestrzeganie tych instrukcji.
Jeśli Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec zmian Warunków Użytkowania Tubbly w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia na adres e-mail, to będzie on związany nowymi warunkami. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z nowymi warunkami, powinien zaprzestać korzystania z Tubbly.
Zmiany i aktualizacje Warunków Użytkowania Tubbly są również dostępne pod linkiem https://www.tubbly.io/warunki-uzytkowania-tubbly.

XI. Mapa i Plecak Tubbly

Tubbly pozwala Partnerom na oferowanie produktów, usług i innych korzyści, które mogą być wymieniane za Tokeny. Poprzez Partnerów Tubbly należy rozumieć podmioty oferujące produkty, usługi lub inne korzyści, które są dostępne na Mapie Tubbly oraz w Plecaku Tubbly. Wymienione przez Użytkowników Tubbly Tokeny na produkty, usługi i inne korzyści oferowane przez partnerów Tubbly nie są przekazywane Partnerom Tubbly. Po dokonaniu transakcji wymiany Tokenów na produkty, usługi i inne korzyści oferowane na Mapie Tubbly i Plecaku Tubbly, Tokeny zostają do dyspozycji Tubbly.
Korzystając z Mapy Tubbly i Plecaka Tubbly do oferowania lub wymiany produktów, usług lub innych korzyści za Tokeny, Użytkownik zawiera transakcję bezpośrednio z Partnerem Tubbly, który dostarcza mu produkty, usługi lub inne korzyści.
Bez ograniczania skutków niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly w jakikolwiek sposób, transakcje, które odbywają się na Mapie Tubbly i Plecaku Tubbly, podlegają przepisom prawa wiążącego stronę oferującą produkty, usługi lub inne korzyści na Mapie Tubbly i Plecaku Tubbly (wraz z informacjami we właściwej ofercie), a Tubbly P.S.A. nie jest zaangażowane w takie transakcje.
W zakresie, w jakim Tubbly P.S.A. zgadza się administrować w imieniu Partnera Tubbly, poprzez własne konto Tubbly, aktywnością Partnera Tubbly polegająca na oferowaniu produktów, usług lub innych korzyści w zamian za Tokeny na Mapie Tubbly i Plecaku Tubbly, Tubbly P.S.A. zatrzymuje 100% (słownie: sto procent) otrzymanych Tokenów.
Użytkownik Tubbly i Partner Tubbly zgadzają się, że Tubbly P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo i legalność towarów, usług lub innych korzyści oferowanych przez Partnerów Tubbly na Mapie Tubbly i Plecaku Tubbly. Użytkownik Tubbly zgadza się, że Tubbly P.S.A. nie ma kontroli nad tymi produktami, usługami lub korzyściami oraz że nie gwarantuje ich jakości, bezpieczeństwa, legalności, prawdziwości ani dokładności. Tubbly P.S.A. nie działa jako przedstawiciel, wykonawca, pośrednik ani nie reprezentuje Partnerów Tubbly na Mapie Tubbly i Plecaku Tubbly, chyba że uzgodniono inaczej z Partnerem.
Użytkownik Tubbly i Partner Tubbly zgadzają się, że Tubbly P.S.A. nie odpowiada za jakość, bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość i dokładność towarów, usług, lub innych korzyści oferowanych przez Partnerów Tubbly na Mapie Tubbly i Plecaku Tubbly, oraz że Tubbly P.S.A. nie ma kontroli nad tymi produktami, usługami lub korzyściami.
Użytkownik Tubbly i Partner Tubbly zgadzają się, że Tubbly P.S.A. nie działa jako przedstawiciel, wykonawca, pośrednik ani nie reprezentuje Partnerów Tubbly na Mapie Tubbly i Plecaku Tubbly, chyba że uzgodniono inaczej z Partnerem. Tubbly P.S.A. nie gwarantuje, że jakikolwiek Użytkownik faktycznie zakończy lub przeprowadzi jakąkolwiek transakcję na Mapie Tubbly i Plecaku Tubbly.
Użytkownik zgadza się, że Tubbly P.S.A. może według własnego uznania dokonać zmiany oferowanych produktów, usług oraz innych korzyści, jak również do zmiany liczby Tokenów potrzebnych do wymiany na te produkty, usługi lub korzyści na Mapie Tubbly i Plecaku Tubbly.
Użytkownik zgadza się, że produkty, usługi i inne korzyści w Plecaku i Mapie mogą mieć różną wartość w Tokenach, a wartość ta jest ustalana indywidualnie pod każdy produkt, usługę lub inną korzyść.
Tubbly P.S.A. ma również prawo do ograniczenia liczby transakcji wymiany produktów, usług lub korzyści przez pojedynczego Użytkownika lub grupę Użytkowników. W przypadku decyzji o takiej zmianie, Tubbly P.S.A. poinformuje Partnera Tubbly i umożliwi mu usunięcie odpowiednich produktów, usług lub innych korzyści, jeśli Partner nie zgadza się na zmienioną liczbę wymaganych Tokenów.
Użytkownik zgadza się, że Tubbly P.S.A. może anulować każdą transakcję w Tubbly i zwrócić Użytkownikowi jego zgromadzone Tokeny.
Partner Tubbly gwarantuje i zapewnia, że wszystkie produkty, usługi lub inne korzyści oferowane przez Partnera Tubbly na Mapie Tubbly i Plecaku Tubbly będą zgodne z opisem dostarczonym przez Partnera, zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, spełnią wymagania jakościowe i dotyczące dopuszczalnego użytkowania określone przez Tubbly P.S.A., oraz zostaną dostarczone w całości, gdy Użytkownik wymieni odpowiednią ilość Tokenów ustaloną przez Tubbly P.S.A. na produkty, usługi lub inne korzyści.
Partner Tubbly wyraża zgodę na to, że Tubbly P.S.A. może z ważnych przyczyn usunąć dowolną ofertę na Mapie Tubbly i Plecaku Tubbly w dowolnym momencie i według własnego uznania. Wszelkie produkty, usługi lub inne korzyści wymienione na Mapie Tubbly i Plecaku Tubbly są oferowane w zależności od dostępności (która może być ograniczona, jeśli tak określono w ofercie) oraz od obowiązujących warunków Partnera Tubbly zamieszczającego daną ofertę i mogą być wycofane w dowolnym momencie przed ich wymianą.
Użytkownik zgadza się na to, że rozwiązanie ewentualnych sporów dotyczących produktów, usług lub innych korzyści uzyskanych za pośrednictwem Mapy Tubbly i Plecaka Tubbly będzie następować między stronami transakcji zgodnie z warunkami dotyczącymi danej transakcji. Tubbly P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje, w których nie uczestniczy bezpośrednio jako strona.
W przypadku, gdy Tubbly P.S.A. stwierdzi według swojego wyłącznego uznania, że doszło do oszustwa lub że Partner naruszył Warunki Użytkowania Tubbly lub nie dotrzymał umów dotyczących oferowanych produktów, usług lub innych korzyści na Mapie Tubbly i Plecaku Tubbly, które zostały prawidłowo wymienione przez Użytkownika za pośrednictwem wymaganej liczby Tokenów i zgodnie z obowiązującymi warunkami. Tubbly P.S.A. zastrzega sobie prawo do ponownego przydzielenia Tokenów między Użytkowników w celu rekompensaty dla poszkodowanego Użytkownika/Użytkowników, według naszego wyłącznego uznania, oraz do zawieszenia lub zakończenia korzystania z Tubbly przez jednego lub więcej Partnerów Tubbly.
Użytkownik zgadza się, że Tubbly P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności za udzielanie zwrotów, wymiany lub refundacji w związku z jakąkolwiek transakcją dokonaną na Mapie Tubbly i Plecaku Tubbly, w której Tubbly P.S.A. nie uczestniczy bezpośrednio jako strona.
Użytkownik zgadza się, że Tubbly P.S.A. nie daje żadnych gwarancji ani zobowiązań, że oferowanie, sprzedaż, zakup lub wykorzystanie jakichkolwiek produktów, usług lub innych świadczeń na Mapie Tubbly i Plecaku Tubbly są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dla Użytkownika. Partner Tubbly jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie oferowane produkty, usługi lub inne korzyści są zgodne z prawem.
Użytkownik potwierdza i jest w pełni świadomy, że w niektórych przypadkach będzie musiał ponieść opłatę za przesyłkę produktu, usługi lub innej korzyści. Jest to zależne od polityki danego Partnera Tubbly i Tubbly nie ma na to wpływu.
Użytkownik potwierdza i jest w pełni świadomy, że produkty, usługi i inne korzyści są ograniczone w Spotach i ich ilość jest zależna od dostępnych zasobów Partnerów Tubbly.

XII. Ograniczenie odpowiedzialności Tubbly

Użytkownik potwierdza, że Tubbly nie zostało stworzone specjalnie dla jego indywidualnych potrzeb i z tego powodu Tubbly P.S.A. nie jest odpowiedzialna za zagwarantowanie, że funkcje Tubbly spełnią potrzeby Użytkownika. Tubbly jest dostępna bezpłatnie, a Tubbly P.S.A. nie ma żadnego zobowiązania do jej dostarczania w określonym czasie i miejscu.
Jeśli odpowiedzialność Tubbly P.S.A. jest wyłączona lub ograniczona, to wyłączenie lub ograniczenie to ma również zastosowanie do pracowników, podwykonawców i Partnerów Tubbly. Powyższe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności nie mają wpływu na roszczenia na podstawie przepisów prawa regulujących odpowiedzialność za niebezpieczny produkt. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Tubbly P.S.A. jest wyłączona w zakresie, w jakim pozwala na to obowiązujące prawo w Polsce.

XIII. Zakończenie

Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Tubbly w dowolnym momencie i usunięcia swojego konta poprzez kontakt z Tubbly P.S.A. za pośrednictwem adresu e-mail: hello@tubbly.io.
Tubbly P.S.A. zastrzega sobie prawo do zakończenia działania lub wykluczenia Użytkownika w Tubbly ze względu na ważne przyczyny, takie jak np. naruszenie obowiązków Użytkownika określonych w Warunkach Użytkowania Tubbly, według własnego uznania.

XIV. Postanowienia końcowe

Tubbly P.S.A. jest uprawniony do odstąpienia lub przeniesienia praw i obowiązków z tytułu niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly na osobę trzecią. Użytkownik Tubbly nie może odstąpić lub w inny sposób przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Tubbly P.S.A. Wszelkie próby dokonania tego bez zgody Tubbly P.S.A. są nieważne.
Tubbly P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie w wykonaniu naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly wskutek działania lub zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą, w tym mającego charakter siły wyższej.
Jeśli Tubbly P.S.A. nie będzie nalegać na wykonanie przez Użytkownika któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly lub jeśli nie będzie egzekwować praw wobec Użytkownika, bądź jeśli będzie zwlekać z wykonaniem tych uprawnień, nie oznacza to, że Tubbly P.S.A. zrzekł się swoich praw wobec Użytkownika, a zatem Użytkownik nie musi przestrzegać swoich obowiązków. Jeśli Tubbly P.S.A. odstąpi od dochodzenia wykonania zobowiązania przez Użytkownika, uczyni to wyłącznie w formie pisemnej. Takie odstąpienie nie oznacza to, że automatycznie uchylone zostają jakiekolwiek inne zobowiązania Użytkownika niż wskazane wprost w treści odstąpienia.
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków Użytkowania Tubbly. To samo dotyczy ewentualnej luki w niniejszych Warunkach Użytkowania Tubbly. Zamiast nieważnego lub niewykonalnego postanowienia lub w celu wypełnienia luki będzie obowiązywało stosowne postanowienie. O ile jest to prawnie możliwe, postanowienie to powinno odpowiadać sensowi i celowi nieważnego lub niewykonalnego postanowienia bądź domniemanej intencji stron, gdyby wzięły pod uwagę tę kwestię.
Niniejsze Warunki Użytkowania Tubbly podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.