Warunki użytkowania Tubbly

Zakres

Niniejsze warunki użytkowania (zwane dalej „Warunkami Użytkowania”) stanowią wiążące prawnie porozumienie pomiędzy użytkownikiem a TUBBLY P.S.A., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000917812, NIP: 8751565333., REGON: 38975078000000, Chełmno 86-200, os. im. Jana Pawła II 3, adres e-mail: hello@tubbly.io (zwaną dalej “Tubbly”, „Tubbly App”, „Tubbly P.S.A.”, „my” lub „nas”, w zależności od kontekstu), dotyczące korzystania z aplikacji mobilnej Tubbly („Tubbly App”).
Niniejsze Warunki Użytkowania zawierają ważne informacje o prawach i obowiązkach użytkownika w związku z aplikacją Tubbly App. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.Pobierając, instalując lub używając Tubbly App, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody, nie może pobierać, instalować i używać Tubbly App.
Tubbly P.S.A. zezwala użytkownikowi na korzystanie z Tubbly App wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania. Tubbly przez cały czas pozostaje właścicielem Tubbly App.
Niniejsze Warunki Użytkowania obowiązują również w przypadku aktualizacji lub zmian w Tubbly App, które możemy od czasu do czasu wprowadzać.

1. Licencje udzielone użytkownikowi na korzystanie z Tubbly App

Tubbly P.S.A. udziela użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, licencji na wykonywanie następujących czynności, zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania („Licencje”):
(i) pobieranie, instalowanie i używanie Tubbly App oraz wszelkich aktualizacji udostępnianych przez Tubbly w formie kodu wynikowego wyłącznie do użytku osobistego użytkownika na kompatybilnym urządzeniu mobilnym będącym w posiadaniu lub pod kontrolą użytkownika; oraz
(ii) dostęp do strony internetowej (stron internetowych) Tubbly i odwiedzanie ich wyłącznie na użytek osobisty użytkownika.
Tubbly P.S.A. może z ważnych przyczyn wypowiedzieć licencje udzielone na podstawie niniejszych Warunków Użytkowania w dowolnym momencie według własnego uznania po uprzednim powiadomieniu użytkownika. W przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania licencje wygasają automatycznie. W przypadku wypowiedzenia którejkolwiek z licencji albo ich wygaśnięcia użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Tubbly App i usunięcia wszystkich kopii Tubbly App znajdujących się w jego posiadaniu.

2. Ograniczenia wiekowe dla użytkowników

Tubbly App nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli użytkownik ma mniej niż 13 lat, nie może korzystać z Tubbly App. Jeśli dowiemy się, że takie użycie ma miejsce, natychmiast zlikwidujemy odpowiednie konto (konta) użytkownika umożliwiające takie użycie. Jeśli użytkownik nie ukończył 18 lat, musi uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Tubbly App.

3. Prawa do Tubbly App oraz jej zawartości

Wszelkie prawa własności intelektualnej oraz inne prawa do Tubbly App oraz jej zawartości dostarczonej przez lub w imieniu Tubbly oraz jej licencjodawców należą do Tubbly oraz jej licencjodawców i pozostają w ich posiadaniu przez cały czas. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania użytkownik nie uzyskuje (i) żadnych praw do praw własności intelektualnej należących do nas lub do naszych spółek zależnych, ani (ii) żadnych praw własności intelektualnej ani innych praw do Tubbly App lub jej zawartości. „Tubbly” jest nazwą handlową firmy Tubbly P.S.A., która jest w posiadaniu zarejestrowanych i niezarejestrowanych praw do znaków towarowych w odniesieniu do tej nazwy.
Tubbly App jest licencjonowana zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania i nie jest sprzedawana. Jedyne prawa przyznane użytkownikowi w odniesieniu do Tubbly App na podstawie niniejszych Warunków Użytkowania to licencje opisane w punkcie 1 niniejszych Warunków Użytkowania, a w odniesieniu do Tubbly App nie przenosimy praw własności ani prawa dostępu lub korzystania z kodu źródłowego aplikacji.
W przypadku przesłania jakichkolwiek treści („Treści”) do Tubbly App (w tym, ale nie wyłącznie, obrazów, tekstu lub danych) użytkownik zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej, jakie posiada w odniesieniu do tych treści. Użytkownik udziela nam niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, bezpłatnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na wykorzystanie, zwielokrotnianie , udostępnianie , dystrybucję, wykonywanie, adaptację, modyfikację, ulepszanie i przekazywanie takich treści w dowolnym czasie i w dowolnym celu w związku z Tubbly App.
Będziemy wdzięczni za wszelkie opinie i propozycje ulepszeń w odniesieniu do Tubbly App i/lub powiązanych produktów i usług, które od czasu do czasu oferujemy („Opinie”). Jeśli użytkownik przekaże nam informacje zwrotne, użytkownik akceptuje, że Tubbly P.S.A. i podmioty z nim powiązane lub współpracujące mamy prawo do nieodpłatnego wykorzystania takich informacji zwrotnych do celów, jakie uznamy za stosowne, w tym między innymi do opracowywania nowych lub ulepszania istniejących produktów lub usług oferowanych przez nas, komunikowania się z konsumentami lub reklamowania produktów. Tubbly P.S.A. nie ma obowiązku wynagradzać użytkownika finansowo za takie informacje zwrotne, niezależnie od sposobu ich wykorzystania przez nas lub nasze spółki zależne.
Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez nas w niniejszych Warunkach Użytkowania użytkownikowi nie wolno wykorzystywać treści zawartych w Tubbly App (innych niż treści przesłane przez użytkownika do Tubbly App) do jakichkolwiek celów komercyjnych bez uprzedniego uzyskania od nas pisemnej zgody.

4. Korzystanie z aplikacji Tubbly App

Aby korzystać z aplikacji Tubbly App, należy utworzyć konto użytkownika („Konto Tubbly”). Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie przypadki korzystania z Konta Tubbly, zarówno przez samego użytkownika jak i przez osoby trzecie. Użytkownik winien upewnić się, że dane użytkownika dotyczące hasła są poufne i bezpieczne przez cały czas. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie odpowiadamy wobec użytkownika za nieuprawnione korzystanie z Konta Tubbly, które wynika z niezapewnienia ograniczonego dostępu do urządzenia mobilnego lub mobilnej karty SIM, nie zachowania poufności lub bezpieczeństwa informacji o użytkowniku bądź z niestosowania silnego hasła. Dostęp do konta może zostać ograniczony lub całkowicie uniemożliwiony w przypadku utraty kontroli nad numerem telefonu komórkowego, na który zarejestrowane jest konto.
Konto Tubbly użytkownika rejestruje szczegóły wszystkich zdobytych przez użytkownika Token’ów (por. definicja w ustępie 5 poniżej). Użytkownik winien regularnie sprawdzać Konto Tubbly. Jeśli użytkownik zauważy błędną transakcję lub nieoczekiwaną aktywność na Koncie Tubbly lub uzna, że bezpieczeństwo jego Konta Tubbly zostało naruszone, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o tym fakcie w sposób określony w ustępie 8 niniejszych Warunków Użytkowania.
Różne poziomy członkostwa mogą mieć zastosowanie do Kont Tubbly różnych użytkowników, a w zależności od poziomu członkostwa, które posiada użytkownik, jego uprawnienia do dostępu do funkcji aplikacji Tubbly App lub tworzenia Token’u mogą się różnić.
Korzystając z Tubbly App na swoim urządzeniu mobilnym, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Tubbly App może działać w tle urządzenia mobilnego, co z kolei może wpłynąć na żywotność baterii tego urządzenia.
W Tubbly App zdobywa się Token’y poprzez wykonywanie aktywności, które są dobierane losowo lub są spersonalizowanie dla użytkownika Tubbly App. Aktywności polegają najczęściej na przedostaniu się do wskazanego na mapie miejsca (“Spot”) i potwierdzenia swojej obecności. Spot’y pojawiają się wyłącznie w miejscach publicznych lub miejscach wskazanych przez naszych partnerów takich jak np: sklepy, restauracje, salony usługowe itp.

5. Token (jednostka walutowa)

Token’y” to jednostki wymiany, które użytkownicy Tubbly App mogą pozyskiwać poprzez ruch fizyczny (np. kroki), który musi zakończyć się potwierdzeniem swojej obecności we wskazanym Spot’cie. Token’y mogą być wykorzystywane do wymiany na produkty, usługi i inne korzyści za pośrednictwem Tubbly App w zakresie, w jakim takie produkty, usługi i inne korzyści są oferowane przez partnerów Tubbly. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Token’y nie mogą być wymieniane na gotówkę lub pieniądz fiducjarny od Tubbly P.S.A. lub którejkolwiek z jej spółek zależnych, chyba że zostanie to wyraźnie uzgodnione z użytkownikiem w formie pisemnej.
Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia wszystkich Token’ów, co do których mamy powody sądzić, że zostały wygenerowane w sposób sprzeczny z Warunkami Użytkowania lub obowiązującym prawem oraz do zawieszenia lub dezaktywacji Kont Tubbly, które są używane z naruszeniem niniejszych Warunków Użytkowania.
Tubbly P.S.A. zastrzega sobie prawo i swobodę decydowania o określeniu i, jeśli to konieczne, zmianie dozwolonych form ruchu, algorytmów weryfikacji obecności użytkownika Tubbly App w Spot’cie.
Tubbly P.S.A. może ograniczyć maksymalną liczbę Token’ów, które użytkownicy Tubbly App mogą pozyskiwać dziennie za pomocą Tubbly App. Obowiązujący limit może się różnić w zależności od poziomu członkostwa danego użytkownika lub innych wybranych przez nas kryteriów, a Tubbly P.S.A. może zmieniać te limity w stosownych przypadkach.

6. Dozwolone użytkowanie

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie:
(a) próbował pozyskiwać Token’y w inny sposób niż autentyczny ruch fizyczny użytkownika, który kończy się potwierdzeniem swojej obecności w Spot’cie, (i) symulować takiego ruchu za pomocą środków sztucznychi/lub mechanicznych z wyłączeniem transportu publicznego, (ii) angażować stron trzecich do generowania Token’ów w swoim imieniu;
(b) zwielokrotniać, adaptować, przesyłać, odtwarzać kod źródłowy, dekompilować, odtwarzać kod źródłowy z programu zapisanego w kodzie wynikowym (dezasemblować), modyfikować, sprzedawać konta w Tubbly App lub jakiejkolwiek treści dostępnej na którejkolwiek z naszych stron internetowych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez niniejsze Warunki Użytkowania lub obowiązujące prawo;
(c) posługiwać się więcej niż jednym Kontem Tubbly;
(d) korzystać z Tubbly App w sposób niezgodny z prawem lub w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami Użytkowania bądź w celu popełniania oszustw lub innych działań niedozwolonych, np. poprzez hakowanie lub wprowadzanie złośliwego kodu, w tym wirusów lub szkodliwych danych do Tubbly App;
(e) zwielokrotniać, kadrować lub tworzyć kopii lustrzanych Tubbly App, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne w celu normalnego funkcjonowania Tubbly App;
(f) naruszać naszych praw własności intelektualnej lub praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez użytkownika z Tubbly App;
(g) przesyłać treści zniesławiających, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzech lub niestosownych z innych względów za pośrednictwem Tubbly App;
(h) korzystać z Tubbly App w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, dezaktywować, przeciążyć, osłabić systemy Tubbly P.S.A., zagrozić im bądź ich bezpieczeństwu lub zakłócić pracę innych użytkowników;
(i) używać jakiejkolwiek technologii, która w jakikolwiek sposób zakłóca prawidłowe działanie Tubbly App, włączając w to blokowanie wszelkich wyświetlanych za pośrednictwem aplikacji reklam lub promocji; lub
(j) zbierać lub gromadzić informacji lub dane z Tubbly App w celach komercyjnych, chyba że Tubbly P.S.A. wyrazi na to pisemną zgodę;
(k) zapraszać użytkowników innych niż ludzie, w szczególności botów do zbierania Token’ów. Jest to surowo zabronione i spowoduje usunięcie konta użytkownika wraz ze wszystkimi zgromadzonymi punktami, a uprawnienia użytkownika do transakcji w Tubbly App zostaną wycofane lub zawieszone.
(l) ubiegać się o oferty, które nie są dostępne w kraju użytkownika, np. użytkownik nie może ubiegać się o ofertę polską, jeśli mieszka na Słowacji.
(m) Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać punktów w jednym kraju do zakupu ofert w innym kraju.
Jeśli Tubbly P.S.A. stwierdzi, że użytkownik naruszył którykolwiek z punktów wymienionych w ustępie 6, Tubbly P.S.A. może wedle swego uznania nałożyć następujące sankcje:
-ostrzeżenie,
-usunięcie treści,
-tymczasowe zablokowanie użytkownika,
-wykluczenie (stały zakaz).
Wybór sankcji zależy od zamiaru, powagi lub charakteru przewinienia, przy uwzględnieniu interesów obu stron.

7. Zmiany i aktualizacje Tubbly App

Tubbly P.S.A. zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, według własnego uznania, z ważnych przyczyn do (i) zmiany, zawieszania, ograniczania lub dezaktywowania dostępu użytkownika do Tubbly App i/lub (ii) zmiany funkcjonalności lub zawartości Tubbly App po uprzednim powiadomieniu użytkownika. Zebrane Token’y pozostają nienaruszone.
Od czasu do czasu Tubbly P.S.A. może dostarczać aktualizacje do Tubbly App. W zależności od rodzaju aktualizacji użytkownik może nie być w stanie kontynuować korzystania z Tubbly App dopóki nie pobierze najnowszej wersji Tubbly App.

8. Kontakt

W odniesieniu do wszelkich kwestii dotyczących Tubbly App, w tym wszelkich informacji zwrotnych, pytań, skarg lub roszczeń, prosimy o kontakt na hello@tubbly.io Będziemy wdzięczni za wszelkie opinie dotyczące Tubbly App.

9. Brak gwarancji

Aplikacja Tubbly App jest dostarczana na zasadzie „tak jak jest” i „tak jak jest dostępna” bez jakichkolwiek zapewnień, gwarancji lub zobowiązań w zakresie dostępności, wydajności, dokładności lub kompletności Tubbly App lub jej treści. Tubbly P.S.A. nie gwarantuje ani nie zobowiązuje się, że użytkowanie i dostępność Tubbly App będą nieprzerwane lub wolne od błędów.

10. Treści podmiotów trzecich

W celu poprawy wygody użytkownika Tubbly może zamieszczać w Tubbly App linki do innych stron internetowych należących do podmiotów trzecich lub przez nie obsługiwanych („Strony Podmiotów Trzecich”). Użytkownik wyraża również zgodę na to, że Tubbly P.S.A. nie ma kontroli nad zawartością stron internetowych podmiotów trzecich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały dostępne na takich stronach internetowych podmiotów trzecich lub za wykorzystanie bądź poleganie na zawartości takich stron internetowych podmiotów trzecich.
Tubbly App może zawierać treści dostarczone przez innych użytkowników Tubbly App („Treści Osób Trzecich”). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z takich treści lub polega na nich wyłącznie na własne ryzyko i że Tubbly P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treści podmiotów trzecich.
Fakt, że Tubbly P.S.A. umieszcza link do strony internetowej podmiotu trzeciego lub wyświetla treści podmiotu trzeciego nie oznacza, że popieramy tę stronę lub produkty lub usługi na takiej stronie internetowej podmiotu trzeciego lub że sprawdziliśmy, zatwierdziliśmy bądź zweryfikowaliśmy te treści.
Jeśli treści podmiotów trzecich są niezgodne z prawem lub naruszają prawa osób trzecich, a Tubbly P.S.A. został poinformowany o rzekomej niezgodności tych treści z prawem, sprawdzi stan faktyczny i w razie potrzeby usunie te treści.

11. Zmiany i aktualizacje Warunków Użytkowania

Od czasu do czasu Tubbly P.S.A. może zmieniać lub aktualizować niniejsze Warunki Użytkowania. Jeśli Tubbly P.S.A. podejmie taką decyzję, opublikuje wszelkie takie zmiany lub aktualizacje w Tubbly App, użytkownik Tubbly App zawsze będzie wiedział, jakie są aktualne Warunki Użytkowania Tubbly App. Użytkownik zobowiązuje się zatem do regularnego sprawdzania niniejszych Warunków Użytkowania w Tubbly App, użtkownik Tubbly App musi być świadomym wszelkich takich aktualizacji i zmian. W przypadku jakiejkolwiek zmiany lub aktualizacji Warunków Użytkowania dalsze korzystanie z Tubbly App jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na przestrzeganie tych zmian lub aktualizacji. Jeśli Tubbly P.S.A. wprowadzi istotne zmiany w niniejszych Warunkach Użytkowania, powiadomi o tym zarejestrowanych użytkowników pocztą elektroniczną. Jeśli użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec tych zmian w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail, będzie związany Warunkami Użytkowania w zmienionej wersji.
Tubbly P.S.A. może również udostępnić dodatkowe instrukcje dotyczące korzystania z Tubbly App, a jeśli to zrobi, poprzez dalsze korzystanie z Tubbly App użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich takich dodatkowych warunków lub instrukcji.

12. Marketplace Tubbly

Tubbly App pozwala partnerom Tubbly na oferowanie towarów, usług i innych korzyści, które mogą być wymienione na Token’y. Poprzez “partnerów Tubbly” należy rozumieć podmioty oferujące towary, usługi lub inne korzyści, które są dostępne na Marketplace Tubbly. Wymienione przez użytkowników Tubbly App Token’y na towary, usługi i inne korzyści oferowane przez partnerów Tubbly nie są przekazywane partnerom Tubbly. Po dokonaniu transakcji wymiany Token’ów na towary, usługi i inne korzyści oferowane w Marketplace Tubbly, Token’y stawiane są do dyspozycji Tubbly.
Używając Marketplace Tubbly do oferowania lub wymiany towarów, usług lub innych korzyści w zamian za Token’y, użytkownik zawiera transakcję bezpośrednio między nim a partnerem Tubbly dostarczającym użytkownikowi towary, usługi lub inne korzyści. Bez ograniczania skutków niniejszych Warunków Użytkowania w jakikolwiek sposób, transakcje, które odbywają się na Marketplace Tubbly, podlegają przepisom prawa wiążącego stronę oferującą towary, usługi lub inne korzyści na Marketplace Tubbly (wraz z informacjami we właściwej ofercie), a Tubbly P.S.A. i jej spółki zależne nie są zaangażowane w takie transakcje.
W zakresie, w jakim Tubbly P.S.A. zgadza się administrować w imieniu partnera Tubbly, poprzez własne konto Tubbly, aktywnością partnera Tubbly polegająca na oferowaniu towarów lub usług lub innych korzyści w zamian za Token’y na Marketplace Tubbly, Tubbly P.S.A. zatrzymuje 100% otrzymanych Token’ów.
Użytkownik Tubbly App oraz partner Tubbly wyraża zgodę na to, że Tubbly P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności za towary, usługi lub inne korzyści oferowane przez partnerów Tubbly na Marketplace. Użytkownik Tubbly App akceptuje fakt, że Tubbly P.S.A. nie ma kontroli nad jakością, bezpieczeństwem i legalnością jakichkolwiek towarów, usług lub innych korzyści oferowanych przez partnerów Tubbly, prawdziwością, lub dokładnością ich ofert, zdolnością partnerów Tubbly do dostarczania jakichkolwiek towarów, usług lub innych oferowanych korzyści, ani tego, że jakikolwiek użytkownik faktycznie zakończy lub przeprowadzi jakąkolwiek transakcję, a także nie udzielamy gwarancji na powyższe. O ile nie uzgodniono z partnerem inaczej, Tubbly P.S.A. i jej spółki zależne nie działają jako przedstawiciele, wykonawcy, pośrednicy oraz nie reprezentują partnerów Tubbly na Marketplace Tubbly.
Tubbly P.S.A. jest uprawniony według własnego uznania do zmiany wyboru oferowanych towarów, usług i innych korzyści i liczby Token’ów wymaganych do wymiany na takie oferowane towary, usługi lub inne korzyści na Marketplace Tubbly, jak również do ograniczenia liczby możliwych transakcji wymiany towaru, usługi lub innej korzyści przez użytkownika lub grupę użytkowników. Jeśli Tubbly P.S.A. będzie chciał to zrobić, najpierw powiadomi partnera Tubbly o tym fakcie i da mu możliwość usunięcia odpowiednich towarów, usług lub innych korzyści, jeśli partner nie wyraża zgody na zmienioną liczbę wymaganych Token’ów.
Partner Tubbly zapewnia i gwarantuje, że wszelkie towary, usługi lub inne korzyści oferowane przez partnera Tubbly na Marketplace Tubbly będą (i) zgodne z opisem dostarczonym przez Partnera, (ii) zgodne ze wszystkimi obowiązującymi ustawami i przepisami prawa, (iii) zadowalającej jakości, (iv) spełniać nasze wymagania dotyczące dopuszczalnego użytkowania (jak określono w ust. 6 powyżej), oraz (v) zostaną dostarczone w całości, gdy użytkownik wymieni stosowne towary, usługi lub inne korzyści przy użyciu wymaganej liczby Token’ów ustalonej przez Tubbly P.S.A.
Partner Tubbly wyraża zgodę na to, że Tubbly P.S.A. może z ważnych przyczyn usunąć dowolną ofertę na Marketplace Tubbly w dowolnym momencie i według własnego uznania. Wszelkie towary, usługi lub inne korzyści wymienione na Marketplace Tubbly są oferowane w zależności od dostępności (która może być ograniczona, jeśli tak określono w ofercie) oraz od obowiązujących warunków partnera Tubbly zamieszczającego daną ofertę i mogą być wycofane w dowolnym momencie przed ich wymianą. Określone towary, usługi lub korzyści mogą być oferowane za pośrednictwem Marketplace Tubbly tylko dla niektórych kategorii użytkowników lub dla indywidualnie wybranych użytkowników Tubbly App, pod warunkiem, że Tubbly P.S.A. wyrazi na to zgodę w formie pisemnej i zapewni niezbędne funkcjonalności techniczne.
Użytkownik wyraża zgodę na to, że spory dotyczące towarów, usług lub innych korzyści uzyskanych za pośrednictwem Marketplace Tubbly będą rozstrzygane pomiędzy stronami transakcji zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie do danej transakcji. Pomimo tego, że Tubbly P.S.A. może zdecydować się na ułatwienie rozwiązywania takich sporów za pomocą opracowanych przez nas programów, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z transakcjami, w których nie uczestniczył bezpośrednio jako strona.
Będziemy wdzięczni za informacje zwrotną dotyczącą partnerów Tubbly obecnych na Marketplace Tubbly. W sytuacji, w której Tubbly P.S.A. stwierdzi według naszego wyłącznego uznania, że doszło do oszustwa lub że partner naruszył niniejsze Warunki Użytkowania bądź odrzucił lub nie zrealizował umów dotyczących towarów, usług lub innych korzyści, które oferował na Marketplace Tubbly i które zostały prawidłowo wymienione przez użytkownika przy użyciu wymaganej liczby Token’ów i zgodnie z obowiązującymi warunkami, Tubbly P.S.A. zastrzega sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do (i) ponownego przydzielenia Token’ów pomiędzy użytkowników w celu rekompensaty dla poszkodowanego użytkownika w sposób, jaki uznamy za stosowny, oraz (ii) zawieszenia lub zakończenia korzystania z Tubbly App przez jednego lub więcej partnerów Tubbly.
Użytkownik akceptuje fakt, że Tubbly P.S.A. i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za ułatwienie lub oferowanie zwrotów, wymian lub refundacji w związku z jakąkolwiek transakcją na Marketplace Tubbly, której nie były stroną.
Tubbly P.S.A. nie składa żadnych zapewnień, gwarancji ani nie bierze na siebie żadnych zobowiązań, że oferta, sprzedaż, zakup, eksport, import lub wykorzystanie jakichkolwiek towarów, usług lub innych świadczeń oferowanych na Marketplace Tubbly są ważne i legalne zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi użytkownika. Partner Tubbly ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z prawem wszelkich ofert, sprzedaży, zakupu, eksportu, importu lub wykorzystania towarów, usług lub innych korzyści, które wskazuje lub wymienia na Marketplace Tubbly.
W celu zapewnienia zgodności Marketplace Tubbly z przepisami Tubbly P.S.A. może zaoferować użytkownikom opcję zgłaszania ofert za pośrednictwem Tubbly App i zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty z Marketplace Tubbly po dokonaniu kontroli.

13. Plecak Tubbly

W Plecaku Tubbly pojawiają się zebrane przez użytkownika towary, usługi i inne korzyści ze Spot’ów w czasie używania Tubbly App.
Użytkownik Tubbly App oraz partner Tubbly wyraża zgodę na to, że Tubbly P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności za towary, usługi lub inne korzyści dostępne za pośrednictwem partnerów Tubbly w Plecaku. Użytkownik Tubbly App akceptuje fakt, że Tubbly P.S.A. nie ma kontroli nad jakością, bezpieczeństwem i legalnością jakichkolwiek towarów, usług lub innych korzyści oferowanych przez partnerów Tubbly, prawdziwością, lub dokładnością ich ofert, zdolnością partnerów Tubbly do dostarczania jakichkolwiek towarów, usług lub innych oferowanych korzyści, ani tego, że jakikolwiek użytkownik faktycznie zakończy lub przeprowadzi jakąkolwiek transakcję, a także nie udzielamy gwarancji na powyższe. O ile nie uzgodniono z partnerem inaczej, Tubbly P.S.A. i jej spółki zależne nie działają jako przedstawiciele, wykonawcy, pośrednicy oraz nie reprezentują partnerów Tubbly w Plecaku Tubbly.
Partner Tubbly zapewnia i gwarantuje, że wszelkie towary, usługi lub inne korzyści oferowane przez partnera Tubbly w Plecaku Tubbly będą (i) zgodne z opisem dostarczonym przez Partnera, (ii) zgodne ze wszystkimi obowiązującymi ustawami i przepisami prawa, (iii) zadowalającej jakości, (iv) spełniać nasze wymagania dotyczące dopuszczalnego użytkowania (jak określono w ust. 6 powyżej), oraz (v) zostaną dostarczone w całości, gdy użytkownik wymieni stosowne towary, usługi lub inne korzyści przy użyciu wymaganej liczby Token’ów ustalonej przez Tubbly P.S.A.
Partner Tubbly wyraża zgodę na to, że Tubbly P.S.A. może z ważnych przyczyn usunąć dowolną pozycję w Plecaku Tubbly w dowolnym momencie i według własnego uznania.
Użytkownik wyraża zgodę na to, że spory dotyczące towarów, usług lub innych korzyści uzyskanych za pośrednictwem Plecaka Tubbly będą rozstrzygane pomiędzy stronami transakcji zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie do danej transakcji. Pomimo tego, że Tubbly P.S.A. może zdecydować się na ułatwienie rozwiązywania takich sporów za pomocą opracowanych przez nas programów, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z transakcjami, w których nie uczestniczył bezpośrednio jako strona.
Tubbly P.S.A. nie składa żadnych zapewnień, gwarancji ani nie bierze na siebie żadnych zobowiązań, że towary, usługi i inne korzyści lub wykorzystanie jakichkolwiek towarów, usług lub innych świadczeń dostępnych w Plecaku Tubbly są ważne i legalnie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi użytkownika. Partner Tubbly ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z prawem wszelkich towarów, usług lub innych korzyści w Plecaku Tubbly.

14. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Tubbly App nie została opracowana dla jego indywidualnych potrzeb. W związku z tym Tubbly P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie, że funkcje Tubbly App spełniają wymagania indywidualnego użytkownika. Tubbly App jest aplikacją bezpłatną, a zatem Tubbly P.S.A. nie zobowiązuję się w żaden sposób do udostępnienia jej użytkownikom w określonym czasie i miejscu. Tubbly P.S.A. ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń, niezależnie od podstawy prawnej, za szkody spowodowane umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem.
W zakresie, w jakim odpowiedzialność Tubbly P.S.A. jest wyłączona lub ograniczona, wyłączenie lub ograniczenie będzie miało zastosowanie również w stosunku do pracowników i zleceniobiorców Tubbly. Powyższe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności nie mają wpływu na roszczenia z tytułu przepisów prawa regulujących odpowiedzialność za produkt niebezpieczny.
W pozostałym zakresie odpowiedzialność firmy Tubbly P.S.A. jest wyłączona w zakresie w jakim zezwala na to obowiązujące w Polsce prawo.

15. Zakończenie

Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z Tubbly App w dowolnym momencie poprzez ustawienia swojego konta.
Tubbly P.S.A. zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zakończenia użytkowania lub wykluczenia użytkownika z ważnej przyczyny, np. w przypadku naruszenia obowiązków użytkownika uregulowanych w niniejszych Warunkach Użytkowania.

16. Postanowienia ogólne/końcowe

Tubbly P.S.A. jest uprawniony do odstąpienia lub przeniesienia praw i obowiązków z tytułu niniejszych Warunków Użytkowania na osobę trzecią. Użytkownik Tubbly App nie może odstąpić lub w inny sposób przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Tubbly P.S.A. Wszelkie próby dokonania tego bez zgody Tubbly P.S.A. są nieważne.
Tubbly P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie w wykonaniu naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania wskutek działania lub zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą, w tym mającego charakter siły wyższej.
Jeśli Tubbly P.S.A. nie będzie nalegać na wykonanie przez użytkownika któregokolwiek z jego obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Użytkowania lub jeśli nie będzie egzekwować praw wobec użytkownika, bądź jeśli będzie zwlekać z wykonaniem tych uprawnień, nie oznacza to, że Tubbly P.S.A. zrzekł się swoich praw wobec użytkownika, a zatem użytkownik nie musi przestrzegać swoich obowiązków. Jeśli Tubbly P.S.A. odstąpi od dochodzenia wykonania zobowiązania przez użytkownika, uczyni to wyłącznie w formie pisemnej. Takie odstąpienie nie oznacza to, że automatycznie uchylone zostają jakiekolwiek inne zobowiązania użytkownika niż wskazane wprost w treści odstąpienia.
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków Użytkowania. To samo dotyczy ewentualnej luki w niniejszych Warunkach Użytkowania. Zamiast nieważnego lub niewykonalnego postanowienia lub w celu wypełnienia luki będzie obowiązywało stosowne postanowienie. O ile jest to prawnie możliwe, postanowienie to powinno odpowiadać sensowi i celowi nieważnego lub niewykonalnego postanowienia bądź domniemanej intencji stron, gdyby wzięły pod uwagę tę kwestię.
Niniejsze Warunki Użytkowania podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.