Polityka Prywatności Tubbly

Polityka Prywatności Tubbly jest skonstruowana w taki sposób, aby zapewnić naszym użytkownikom pełne zaufanie i bezpieczeństwo podczas korzystania z naszej aplikacji. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność naszych użytkowników. Wszelkie dane osobowe przechowywane przez Tubbly są traktowane jako poufne i są chronione przed nieupoważnionym dostępem.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony danych osobowych, informujemy, że niniejsza Polityka Prywatności stanowi podstawę do przetwarzania Państwa danych osobowych w aplikacji Tubbly.
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest TUBBLY P.S.A. (zwaną dalej “Administrator” lub “Tubbly” w zależności od kontekstu), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000917812, NIP: 8751565333, REGON: 38975078000000, Chełmno 86-200, os. im. Jana Pawła II 3, adres e-mail: hello@tubbly.io.

II. Dane Kontaktowe

Kontakt z Administratorem możesz nawiązać mailowo, wysyłając wiadomość na adres: hello@tubbly.io
Osoba, która złożyła wniosek, pytanie lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

III. Podmioty danych

Administrator zbiera lub prosi o podanie w szczególności następujących danych osobowych: adres e-mail, hasło, adres IP, unikalne identyfikatory urządzenia, lokalizacja.
Proszę pamiętać, że za Państwa zgodą Administrator zbiera informacje o Państwa lokalizacji w celu prawidłowego funkcjonowania Tubbly oraz odpowiedniego monitorowania i weryfikacji aktywności. Monitorowanie lokalizacji można w każdej chwili włączyć lub wyłączyć za pomocą ustawień systemu operacyjnego Państwa urządzenia mobilnego. Jeśli jednak wyłączą Państwo tę funkcję, Administrator nie będzie w stanie zbierać informacji dotyczących lokalizacji GPS, co uniemożliwi na poprawne funkcjonowanie Tubbly.
Administrator współpracuje z osobami/podmiotami trzecimi (w tym, na przykład, z partnerami biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych, płatniczych i dostawczych, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych), które mogą przekazywać mu informacje Państwa dotyczące. Może to obejmować historię zakupów od partnerów handlowych, którzy dostarczają nagród udostępnianych Państwu za pośrednictwem Tubbly.
Administrator przetwarza dane osobowe osób korzystających ze stron internetowych Administratora lub kontrahentów Administratora, osób korzystających z Tubbly (w rozumieniu przyjętym w Warunkach Użytkowania Tubbly), reprezentantów kontrahentów, osób kontaktujących się z Administratorem.
Dane osobowe są również przetwarzane za pośrednictwem Google Maps (https://www.google.pl/maps) z których Administrator korzysta. Użytkownik jest w pełni świadomy i akceptuje politykę prywatności Google Maps dostępnej na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

IV. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

(a) korzystania przez użytkowników z Tubbly;
(b) wysyłki newslettera;
(c) marketingowych;
(d) realizacji programów promocyjnych organizowanych przez Administratora;
(e) wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych;
(f) kontaktu z osobami kierującymi zapytania lub wiadomości do Administratora poprzez Tubbly, strony internetowe Tubbly lub drogą mailową;

Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych można znaleźć w art. 6 ust. 1 RODO. Artykuł ten przewiduje następujące podstawy prawne przetwarzania danych w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora:
(a) dla Państwa zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
(b) dla wykonanie zobowiązań umownych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b RODO);
(c) dla obowiązku prawnym ciążącym na Administratorze danych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
(d) dla ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
(e) dla prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych osobowych lub przez osobę trzecią, dla osiągnięcia których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO);

Administrator może również wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących celach:
(a) aby świadczyć usługi Administratora, korzystając z naszych własnych systemów oraz systemów odpowiednich dostawców usług zewnętrznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
(b) aby potwierdzić/zweryfikować Państwa lokalizację i wystawić/dodać w Państwa koncie Tubbly Tokeny (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
(c) aby analizować i poprawiać korzystanie z naszych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
(d) aby móc się komunikować z Państwem, w szczególności w celu informowania Państwa o aktualizacjach/zmianach w Tubbly, naszych Warunkach Użytkowania Tubbly oraz/lub niniejszej Polityce Prywatności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
(e) aby przeprowadzać badania rynkowe i badania opinii klientów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
(f) aby mieć możliwość sprzedaży Państwu naszych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
(g) aby oferować i sprzedawać Państwu usługi od podmiotów trzecich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
(h) aby poprawić błędy i problemy związane z naszymi usługami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
(i) aby prowadzić postępowanie i/lub zapobiegać podejrzeniom oszustwa lub innej działalności przestępczej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
(j) aby tworzyć rankingi użytkowników, które obejmują wszystkich użytkowników lub wybranych użytkowników w celach marketingowych, według liczby zgromadzonych Tokenów lub innych kryteriów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
(k) aby obsługiwać Mapę Tubbly (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
(l) aby obsługiwać Plecak Tubbly (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
(m) aby zbadać spory między użytkownikami (na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b RODO);
(n) aby móc odpowiadać na Państwa pytania, opinie lub wnioski dotyczących funkcjonowania Tubbly (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
(o) aby w przypadku wystąpienia od Państwa roszczeń, skarg, lub innych wniosków podjąć działania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
(p) oraz, aby realizować działalność biznesową Administratora, Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców w kraju i za granicą, którzy działają w imieniu Administratora zgodnie z jego poleceniami na podstawie art. 28 RODO i są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

V. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dodatkowo dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy usług księgowych, audytorzy, prawnicy lub doradcy podatkowi oraz dostawcom usług IT, w celu świadczenia usług na rzecz Administratora.
Dostęp do danych osobowych jest ograniczony jedynie do osób, których przypadek uzasadnia taki dostęp, w związku z wykonywanymi obowiązkami i świadczonymi usługami. Każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana do zachowania poufności danych oraz zabezpieczenia ich przed nieautoryzowanym ujawnieniem.
Administrator danych osobowych może udostępnić dane przetwarzane przez niego, w celach opisanych w Polityce Prywatności, podmiotom powiązanym z Administratorem. Udostępnienie ma miejsce wyłącznie w celu zarządzania wewnątrz przedsiębiorstwa.

VI. Okres przechowywania danych

Administrator usuwa dane osobowe po tym, jak przestają one być potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub wykorzystane. Zazwyczaj dane osobowe są przechowywane przez okres wykorzystywania lub trwania umowy dotyczącej korzystania z Tubbly.
Jeśli pojawi się konflikt prawny lub inne postępowanie sądowe z Państwem, dane mogą być przechowywane przez okres potrzebny do rozwiązania tego konfliktu. Podmioty trzecie, które otrzymują od Administratora zlecenie przechowywania danych, przechowują je tak długo, jak jest to konieczne do realizacji zawartych z nimi umów dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Wymagania prawne odnoszące się do przechowywania i usuwania danych osobowych pozostają w mocy. Po upływie ustawowego okresu przechowywania dane osobowe zostaną natychmiast zablokowane lub usunięte, chyba że konieczne będzie ich dalsze przechowywanie przez Administratora i istnieje ku temu podstawa prawna.

VII. Wytyczne dotyczące udostępniania informacji osobowych poza granice kraju

W ramach prowadzenia działalności biznesowej Administrator danych osobowych może ujawnić lub przekazać dane osobowe firmom trzecim, które mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Takie przetwarzanie danych jest dozwolone wyłącznie w celu wykonania zobowiązań umownych i handlowych oraz utrzymania stosunków handlowych z Administratorem. Administrator poinformuje odpowiednio o szczegółach przekazywania danych.
Komisja Europejska potwierdza odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku niektórych państw trzecich za pomocą decyzji o adekwatności (więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

VIII. Źródło pochodzenia danych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od podmiotów danych, których dane dotyczą lub od partnerów biznesowych Administratora. W zakresie pozostałych danych zostały one zebrane samodzielnie przez Administratora w oparciu o sposób korzystania przez Państwa z Tubbly.

IX. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art.  16 RODO, mają Państwo prawo do poprawiania swoich danych osobowych przechowywanych przez Administratora. Aby skorzystać z tego prawa, trzeba wysłać wiadomość e-mail na adres hello@tubbly.io z tematem "Correction".  
Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo zwrócić się do Administratora z zapytaniem o przechowywane na swój temat danych osobowych oraz zażądać kopii swoich danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa dostępu wysyłając wiadomość na adres e-mail hello@tubbly.io z tematem "Data access request".
Zgodnie z art. 17 RODO mają Państwo prawo do usunięcia swoich danych osobowych, które zostały przez Administratora zapisane. Mogą Państwo skorzystać z prawa do usunięcia swojego konta w Tubbly i powiązanych z nim danych osobowych wysyłając e-mail na adres hello@tubbly.io z tematem „Delete my account".
Zgodnie z art. 21 mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych. Mogą Państwo skorzystać z opcji odwołania zgody na przetwarzanie danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres hello@tubbly.io z tematem „Unsubscribe”.
Przysługują Państwu również następujące prawa:
(a) prawo do wycofania zgody (na podstawie art. 7 ust. 3 RODO),
(b) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO),
(c) prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO),
(d) prawo do sprzeciwu wobec określonych środków przetwarzania danych (na podstawie art. 21 RODO),
(e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na podstawie art. 77 RODO).

IX. Zabezpieczenia

Administrator zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych celem ochrony Państwa danych osobowych. Dostępność Państwa danych osobowych będzie ograniczona tylko do osób, które będą mieć konieczność ich uzyskania w celu realizacji celów i zadań określonych w Polityce Prywatności. Wszystkie te osoby zobowiązane są do poufnego traktowania Państwa danych osobowych oraz przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

IX. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie takie zmiany, które zostaną wprowadzone do niniejszej Polityki Prywatności, będą publikowane na stronie internetowej https://www.tubbly.io/polityka-prywatnosci-tubbly-app oraz mogą być przesłane do Państwa pocztą elektroniczną. Administrator zachęca do okresowego sprawdzania Polityki Prywatności dostępnej na https://www.tubbly.io/polityka-prywatnosci-tubbly-app. W przypadku dokonania takiej zmiany, kontynuowanie korzystania z Tubbly oznacza akceptację danej zmiany.