Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że:

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest TUBBLY P.S.A., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000917812, NIP: 8751565333, REGON: 38975078000000, Chełmno 86-200, os. im. Jana Pawła II 3, adres e-mail: hello@tubbly.io; (“Administrator”).

2. Podmioty danych

Administrator przetwarza dane osobowe: osób korzystających ze stron internetowych Administratora lub kontrahentów Administratora, osób korzystających z Tubbly App (w rozumieniu przyjętym w Warunkach Użytkowania Tubbly App), reprezentantów kontrahentów, osób kontaktujących się z Administratorem.
Przetwarzane przez Administratora dane osobowe obejmują:
-dane osobowe Użytkowników Tubbly App: adres e-mail, nazwa użytkownika,
-dane osobowe osób kontaktujących się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy w Tubbly App lub na stronach internetowych należących do Tubbly lub drogą mailową: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail lub nazwa użytkownika,
-dane osób, które wyrażą chęć otrzymywania newslettera Administratora: adres e-mail.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a) korzystania przez użytkowników z Tubbly App;
b) wysyłki newslettera;
c)wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych;
d)Marketingowych;
e)realizacji programów promocyjnych organizowanych przez Administratora;
(f)kontaktu z osobami kierującymi zapytania lub wiadomości do Administratora poprzez Tubbly App, strony internetowe Tubbly lub drogą mailową;
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych stanowią:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda – w przypadku uzupełnienia formularza rejestracyjnego w Tubbly App celem korzystania z aplikacji;
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obowiązek prawny – w przypadku wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego / podatkowego i przechowywania ich w dokumentacji księgowej / podatkowej oraz w przypadku przeprowadzenia rekrutacji;
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;
d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na organizacji i przeprowadzeniu programów promocyjnych organizowanych przez Administratora.

4. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu outsourcingu procesów księgowych, audytorom, doradcom prawnym lub podatkowym oraz dostawcom usług IT.
Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
Administrator może ujawnić dane osobowe przetwarzane przez niego w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności podmiotom zależnym od Administratora. Ujawnienie ma miejsce wyłącznie do celów zarządzania wewnątrz przedsiębiorstwa (np. w celach księgowych, w celu scentralizowanego zarządzania klientami itp.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez:
- okres realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przedsprzedaży Tokenów;
- oraz jej ich wygaśnięciu do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
- albo przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa;
- albo okres obowiązywania programów promocyjnych Administratora;
- albo w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych do momentu wycofania zgody;
- albo przez okres trwania rekrutacji.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesach rekrutacji prowadzonych w przyszłości dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.W przypadku zgłoszenia roszczenia przez daną osobę, okres przechowywania i przetwarzania jej danych osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia roszczenia i ewentualnej obrony przed takim roszczeniem.

6. Zasady gromadzenia danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do: zawarcia i realizacji umowy o umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, udziału w programach promocyjnych.

7. Źródło pochodzenia danych

Administrator uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od podmiotów danych lub od kontrahentów Administratora.

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z następujących praw:
a) prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymania ich kopii,
b) prawa do sprostowania swoich danych osobowych,
c) prawa do usunięcia swoich danych osobowych,
d) prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – konieczne jest wskazanie szczególnej sytuacji, która w Państwa ocenie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania,
f) prawa do przenoszenia danych – jeżeli Administrator uzyskał dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub umowy,
prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – o ile podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda,
g) prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Zabezpieczenia

Administrator podejmuje odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe są dostępne tylko dla osób, które potrzebują ich do celów i zadań opisanych w niniejszej polityce prywatności (np. Pracownicy działu kadr, administratorzy systemów informatycznych). Wszystkie te osoby są zobowiązane do traktowania danych osobowych w sposób poufny i wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych. Dane są nam przekazywane w formie niezaszyfrowanej, za pomocą otwartej, transgranicznej sieci dostępnej dla każdego. Jednakże Administrator wdrożył środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem oraz zapewnienia autentyczności strony internetowej, integralności danych oraz poufności danych przekazywanych za pośrednictwem sieci wewnętrznej grupy (Intranetu).

10. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) W pozostałych przypadkach, Administrator przekazuje dane osobowe zgodnie z wymogami RODO, zawartymi m.in. w art. 46 RODO, w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Administrator może podejmować decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu w oparciu o dane osobowe osób korzystających z Serwisu. W pozostałych przypadkach Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w oparciu o Państwa dane osobowe.

12. Dane Kontaktowe

Kontakt z Administratorem możesz nawiązać mailowo, wysyłając wiadomość e-mail na adres: hello@tubbly.io
Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.